Antal konstaterade fall av dödligt våld 2013–2022, totalt och uppdelat på om skjutvapen använts eller inte.

STATISTIK

116 fall av dödligt våld under 2022

Dödligt våld med användning av skjutvapen, ökade under 2022 jämfört med 2021. Samtidigt minskade övrigt dödligt våld, och då särskilt dödligt våld i en parrelation. Det visar ny statistik från Brå över konstaterade fall av dödligt våld 2022. Idag släpps också statistiken för handlagda brott och den slutliga statistiken över anmälda brott 2022.

Anmälda brott 2022

Under 2022 anmäldes cirka 1,45 miljoner brott, vilket är en minskning med två procent jämfört med året innan. Det visar den slutliga statistiken för 2022.

  • Omslag till publikationen Kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott efter relationstyp 2019–2021
    Tidigare analyser av Brå visar att det finns kvalitetsbrister i redovisningen av relationstypen mellan brottsoffer och förövare vid anmälda misshandelsbrott i statistiken, som har sin grund i hur registreringen av brottskoder görs. Bristerna sammanfaller med en revidering av brottskoderna för misshandelsbrott som infördes 2019. I den här promemorian redovisas resultaten från en fördjupad kvalitetsgranskning av anmälda misshandelsbrott för åren 2019–2021.
  • Omslag till publikationen Handlagda brott 2022
    Statistiken över handlagda brott omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under referensåret som innebär att handläggningen av brottet avslutas.
  • Omslag till publikationen Anmälda brott 2022
    Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.
Logotyp för Brå

Jobba hos oss!

Brå får ett större uppdrag och vår enhet för utveckling av det brottsförebyggande arbetet växer. Just nu finns det flera lediga tjänster att söka, och fler kommer.

Bild på omslaget till skriften

Nytt metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Detta metodstöd beskriva hur kartläggningar av bland annat våld i nära relationer kan genomföras och hur lägesbilder för lokalt brottsförebyggande arbete kan tas fram, utifrån de förutsättningar som finns i den aktuella kommunen eller i lokalpolisområdet.

Turkos grafisk bild med texten Sveriges officiella statistik

Kriminalstatistik

Ett urval av Sveriges officiella rättsstatistik. Den statistik som Brå ansvarar för innefattar anmälda brott, handlagda brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott, kriminalvård och återfall i brott.

Gulgrön grafisk bild med siluetter av människor

Statistiska undersökningar

Brås statistik som bygger på frågeundersökningar och annan särskild datainsamling, som Nationella trygghetsundersökningen (NTU), Skolundersökningen om brott och Politikernas trygghetsundersökning.