1. Huvudresultaten för statistiken över anmälda brott under första halvåret 2017. Här ingår bland annat omfattning och utveckling av det totala antalet anmälda brott, utvecklingen av olika brotts­kategorier och brottstyper samt de regionala resultaten.

 2. Den snabba tekniska utvecklingen och det ökande användandet av internet, datorer och mobilteknologi har dramatiskt förändrat vårt moderna samhälle. Digitaliseringen underlättar på många sätt människors vardag, men den innebär också att it-inslagen i brottsligheten ökar, vilket medför nya utmaningar för rättsväsendet.

 3. Här hittar du våra faktablad om olika brottstyper och förebyggande åtgärder.

 4. Denna rapport beskriver omfattning och utveckling över tid av utsatthet för brott, otrygghet och oro samt förtroende för rättsväsendet i socialt utsatta områden i jämförelse med andra urbana områden.

 5. Kærestevold är det danska ordet för våld i nära relationer. I denna gemensamma rapport från de brottsförebyggande råden i Finland, Sverige och Danmark ges en översikt över insatser som har gjorts för att förebygga våld i nära relationer och/eller ge stöd åt brottsoffer och gärningspersoner.

 6. Den slutliga statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett, två och tre år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också risken för att återfalla i brott, tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 7. Den preliminära statistiken över återfall beskriver andelen personer som återfallit i nytt lagfört brott inom ett år efter en ingångshändelse och hur nivån utvecklats över tid. Vidare beskrivs också tiden till återfall samt antalet återfallsbrott som begås.

 8. Statistiken över kriminalvård visar på antalet intagna och inskrivna i kriminalvårdsanstalt, antalet personer övervakade inom Kriminalvårdens frivårdsorganisation samt antalet inskrivna i häkte. Resultaten i kriminalvårdsstatistiken påverkas av det flöde av ärenden som handläggs av myndigheterna tidigare i rättskedjan, främst ärendeflödet i domstolarna.

 9. I statistiken över personer lagförda för brott redovisas de lagföringsbeslut som fattats inom rättsväsendet under ett kalenderår, det vill säga domslut, strafförelägganden och åtalsunderlåtelser.

 10. I denna kortanalys undersöks om fångpopulationens storlek och utveckling främst varit en funktion av förändringar i nyintaget i anstalt eller de utdömda strafftiderna under perioden 1950–2015.

 11. År 2016 innebar stora utmaningar för svenska myndigheter: polisens omorganisation, det rådande säkerhetsläget och den ökade migrationen till Sverige, för att nämna några. Här beskrivs några av de initiativ som påverkade arbetet under 2016 och resultat från några nya granskningar av det brottsförebyggande arbetet som genomförts.

 12. Statistiken över anmälda brott omfattar alla händelser som anmälts och registrerats som brott hos Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Tullverket och Ekobrottsmyndigheten. De anmälda brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.

 13. I den officiella statistiken över konstaterade fall av dödligt våld ingår samtliga fall som polisanmälts som mord eller dråp under ett kalenderår och där det kan konstateras att det med stor sannolikhet är dödligt våld som är dödsorsaken.

 14. Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå statistik över handlagda brott. Den omfattar samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut som innebär att handläggningen av brottet avslutas. Det primära ändamålet med statistiken är att ge en övergripande bild av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott och verksamhetsresultat.

 15. Statistiken över misstänkta personer omfattar straffmyndiga personer som har blivit misstänkta för brott av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och där misstanken graderats som skäligen misstänkt eller starkare.

 16. Statistiken över handlagda brottsmisstankar omfattar samtliga brottsmisstankar som registrerats av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet och som handlagts under referensåret. I statistiken ingår brottsmisstankar som uppnått misstankegraden skäligen misstänkt och som gäller personer som är straffmyndiga.

 17. Många tjänstemän har någon gång upplevt att någon försökt få dem att fatta felaktiga beslut eller avstå från att ingripa eller genomföra kontroller. Denna handbok presenterar åtgärder för hur organisationer kan förebygga påverkan, hantera de påverkansförsök som ändå inträffar och rusta tjänstemännen för att stå emot dessa.

  Pris för tryckt rapport 244 kr inkl moms
 18. Kortversion av den kompletta rapporten om brottsutvecklingen.

 19. Brottsförebyggande rådets budgetunderlag för perioden 2018-2020.

 20. Denna rapport beskriver utvecklingen av förundersökningarnas och brottmålens omfång och komplexitet under åren 2006–2015 och vad som kan förklara utvecklingen. Rapporten redovisar även vad som utmärker stora förundersökningar och stora brottmål och beskriver deras resursåtgång.

  Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
 21. I denna rapport beskrivs utvecklingen för ett flertal centrala brottstyper, bland annat dödligt våld, misshandel och sexualbrott.

  Pris för tryckt rapport 386 kr inkl moms
 22. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 23. Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2016

 24. Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 25. I den här rapporten presenteras och analyseras statistik om häktning och isolering, från Åklagarmyndigheten och Kriminalvården, liksom intervjuer med åklagare, kriminalvårdspersonal och häktade.

  Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
 26. Regionala resultat från Nationella trygghetsundersökningen, NTU. I rapporten redogörs på ett övergripande vis resultat för Sveriges 21 län och de sju polisregionerna. NTU mäter allmänhetens utsatthet för brott och otrygghet, samt erfarenheter av kontakter med, och förtroende för, rättsväsendet.

 27. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2016 redovisas resultaten för den elfte undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 278 kr inkl moms
 28. I Klassificering av brott finns anvisningar och regler för hur brott ska kodas av de myndigheter inom rättsväsendet som registrerar brott. Den vänder sig alltså i första hand till polis, åklagare, tull, ekobrottsutredare, kustbevakare med flera, men kan också användas av dem som vill analysera statistiken som de registrerade uppgifterna bygger på.

 29. Skolundersökningen om brott beskriver utsatthet för brott samt delaktighet i brott bland elever i årskurs nio. Syftet med undersökningen är att få bättre kunskap om hur vanligt det är att ungdomar uppger att de deltagit i brott eller andra riskbeteenden, samt hur vanligt det är att de utsatts för vissa typer av brott.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 30. Denna rapport beskriver hur den senaste skolundersökningen genomförts samt hur enkäten förändrats mellan datainsamlingen 2011 och 2015.

 31. Under våren 2014 inledde polisen i Järvaområdet i Stockholms kommun en särskild satsning under namnet Fenix. Brå har i samarbete med polisen utvärderat satsningen.

 32. Brottsligheten i socialt utsatta områden har kommit alltmer i fokus. Regeringen har därför bett Brå att sammanställa kunskap från forskning och erfarenhet om vilka åtgärder som kan vara verksamma för att komma till rätta med dessa problem.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 33. Teknisk rapport för 2015 års statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 34. I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2015, samt hur den har utvecklats sedan 2005. De olika avsnitten belyser utsatthet för sammanlagt tio brottstyper.

 35. Denna kortanalys kartlägger hur stor del av de brottshändelser som rapporteras som inbegriper fler än en gärningsperson, och om denna andel förändrats under de senaste tio åren. De brottskategorier som kartläggs är misshandel, hot, sexualbrott och personrån.

 36. I denna rapport görs en samlad bedömning av hur olika faktorer kan ha påverkat personuppklaringen, på grundval av de tre delstudierna inom regeringsuppdraget Resultatutvecklingen avseende utredning och lagföring, liksom statistik och polisiär kunskap.

 37. Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Har polisen eller åklagarna förändrat sitt arbete när det gäller insamling eller bedömning av bevis i utredningarna? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 38. Varför har andelen personuppklarade brott minskat sedan 2011? Kan det bero på att brottslighetens karaktär förändrats? Det är den centrala frågan i denna rapport.

 39. Den här kortanalysen ger en översiktlig bild av användningen av bötesstraff (dags- och penningböter) i rättskedjan.

 40. En samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

 41. Denna rapport beskriver de senaste tio årens utveckling av den it-relaterade brottsligheten, liksom rättsväsendets kompetens och kapacitet att hantera den. Rapporten belyser också brister och angelägna utvecklingsområden för att höja rättsväsendets förmåga att hantera brott med it-inslag.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 42. En beslöjad kvinna blir spottad på av sin granne, ett asylboende blir nedklottrat med främlingsfientliga budskap och en man blir hånad på internet för sin sexuella läggning. Det är exempel på händelser som kan förekomma i hatbrottsstatistiken.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 43. I denna rapport beskrivs hur påverkansförsök går till, vilka de vanligaste påverkarna är och vilka konsekvenserna blir.

  Pris för tryckt rapport 341 kr inkl moms
 44. Migrationsverket är en av de myndigheter vars anställda anger att de utsätts för försök till otillåten påverkan.

  Pris för tryckt rapport 211 kr inkl moms
 45. I denna rapport presenteras ett teoretiskt ramverk – en begreppsapparat – över de olika former av nätverk, grupperingar och fenomen som brukar ingå under det stora ”paraply” som kallas organiserad brottslighet.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 46. Denna rapport fokuserar på personrån, som är den vanligaste typen av rån. Studien syftar till att ge ökad kunskap om dessa brott, vilka som drabbas av dem och vilka som begår dem.

 47. Hur många unika personer är det som varje år lagförs för brott? Och hur stor andel utgör de av befolkningen? Förändras denna andel över tid, och skiljer den sig åt mellan kvinnor och män eller mellan olika åldersgrupper? Det är de frågor som står i centrum i denna kortanalys.

 48. Denna kortanalys ger en aktuell bild av hur utvisning på grund av brott har tillämpats åren 2000–2014. Hur många är det som utvisas och för vilka brott? Analysen undersöker även vilken grad av anknytning de utvisningsdömda har till de svenska samhället, till exempel hur länge de har varit i Sverige före utvisningen, eller om de har barn i landet.

 49. I alla storstadsområden, och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd som finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 50. Den här rapporten handlar om hur organiserad brottslighet utnyttjar företag för brott genom infiltration, det vill säga att på olika sätt utöva kontroll över bolaget.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 51. Polisen har sedan 1993 möjlighet att avkräva personer blod- eller urinprov vid misstanke om ringa narkotikabrott i form av eget bruk. I denna kortanalys undersöks Rättsmedicinalverkets registerdata om de totalt drygt 460 000 prov som analyserats mellan 1998 och 2015.

 52. Det har gått 20 år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som ställs och besvaras av författarna i denna antologi.

  Pris för tryckt rapport 354 kr inkl moms
 53. Målsägandes medverkan i rättsprocessen är viktig för att brott ska kunna utredas. I ärenden där målsäganden inte vill medverka kan utredningsarbetet försvåras på olika sätt och leder ofta till att ärenden läggs ned.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 54. En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 55. Anmälda brott 2015 och resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2006-2015 för regioner, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet

 56. Från och med redovisningsåret 2014 publicerar Brå en ny statistikprodukt över handlagda brott, som ersatt den tidigare uppklaringsstatistiken.

 57. För sjätte året i rad har Brå undersökt handläggningstiderna i rättskedjan för brottsmisstankar om misshandel, våldtäkt, stöld, rån respektive utpressning. Dessutom kartläggs handläggningstiderna för samtliga brottsmisstankar sammantaget.

 58. Bedrägeribrotten ökar i samhället. Det visar både frågeundersökningar till befolkningen och kriminalstatistiken. I den här rapporten beskrivs de senaste årens utveckling av bedrägeribrottsligheten, vilka typer av bedrägerier och bidragsbrott som anmäls till polisen och vilka problem som rättsväsendet möter i sitt arbete att utreda och lagföra de anmälda brotten.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 59. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 60. Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2015

 61. Handbok som i fem steg beskriver hur samverkan praktiskt kan gå till. Boken ger användbara verktyg för hela samverkansprocessen.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 62. Rapporten redogör för de tekniska aspekterna av Politikernas trygghetsundersökning, såsom frågeområdena, undersökningens genomförande, möjliga felkällor och resultatens tillförlitlighet.

 63. En sammanställning av regionala resultat från undersökningarna gjorda mellan 2006 och 2015, vilket gör det möjligt att följa utvecklingen i varje län och polisregion över tid.

 64. Denna rapport innehåller den generella tekniska beskrivningen av undersökningen. För årsspecifik teknisk information hänvisas till de tekniska bilagorna för respektive års undersökning. För undersökningens resultat hänvisas till huvudrapporten.

 65. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2015 redovisas resultaten för den tionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 317 kr inkl moms
 66. Från juli 2012 och tre år framåt bedrev Polisen ett projekt med kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 67. I denna kortanalys beskrivs med hjälp av kriminalstatistik rättsväsendets hantering av våldtäktsbrottet i rättskedjans olika steg.

 68. För att bedöma rättsväsendets resultat är det viktigt att följa upp hur anmälda brott hanteras i rättskedjans olika delar. Den här kortanalysen handlar om personuppklaring och hur många åtal som bifalls i domstol.

 69. Politikernas trygghetsundersökning 2015 beskriver förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld i deras egenskap av förtroendevalda, under valåret 2014.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 70. Hur hanteras pengar från brott? Genom att följa penninghanteringen inom olika brottstyper från den initiala finansieringen av ett brottsupplägg till vad vinstpengarna används till, identifieras de sektorer som är mest sårbara för denna penninghantering.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 71. Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås Nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa omfattar kortanalysen även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri. Avslutningsvis görs en övergripande jämförelse med utvecklingen i Danmark, Finland och Norge.

 72. I den här rapporten analyseras den generella utvecklingen av det dödliga våldet i Sverige och det dödliga våldet med skjutvapen. Studien gäller för landet som helhet men tar också fasta på skillnader mellan regioner.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 73. Den officiella kriminalstatistiken omfattar inte uppgifter om antalet anmälda skjutningar som årligen inträffar i Sverige. Samtidigt är skjutningar i många fall allvarliga händelser som får mycket uppmärksamhet i såväl media som den kriminalpolitiska debatten.

 74. En kartläggning av sysselsättning i anstalt – dess omfattning och hur väl den svarar mot de intagnas behov. Vad har sysselsättningen för positiva effekter för de intagna och hur den kan utvecklas?

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 75. Den här rapporten innehåller resultaten om utsatthet för brott under 2014. Det är ett delresultat från den kommande rapporten NTU 2015 – om utsatthet, otrygghet och förtroende, som publiceras i januari 2016.

 76. Den här skriften är till för att stärka det kunskapsbaserade brottsförebyggande arbetet, där en kartläggning av situationen i ett område är den självklara utgångspunkten.

 77. Rapporten består av två delar: en kartläggning över i vilken omfattning förundersökningsbegränsning används och hur användningen förändrats över tid, samt en analys av sambandet mellan förundersökningsbegränsning och personuppklarade brott.

 78. Sedan 2006 kan vissa brott anmälas på polisen.se. Den här kortanalysen handlar om polisanmälning av brott via internet.

 79. Rapporten Försäkringsbedrägerier förklarar vilka typer av försäkringsbedrägerier som upptäcks och anmäls samt vad som händer med anmälningarna hos polis och åklagare.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 80. Matchfixning, det vill säga manipulation av matcher i syfte att göra vinster på spelmarknaden, har under senare år uppmärksammats alltmer av idrottsorganisationer, spelbranschen, rättsväsendet och media. Kunskapen om hur manipulerade matcher fungerar är i dag begränsad, eftersom de uppdagade fallen är relativt få och svårutredda.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 81. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 82. Den här kortanalysen beskriver och analyserar utvecklingen av sluten ungdomsvård under åren 1999–2014.

 83. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 84. I denna kortanalys kartläggs utdömda strafftider för nio brottstyper uppdelat på fullbordade brott och försöksbrott, under perioden 2000–2013.

 85. I Hatbrott 2014 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt självrapporterad utsatthet för hatbrott.

  Pris för tryckt rapport 269 kr inkl moms
 86. Det finns en ny linje inom organiserad brottslighet där företag förvärvas eller registreras i det tysta för att användas som brottsverktyg. Behovet av att motverka att kriminella använder legala företag för sina syften har därför ökat.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 87. Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

 88. Brå har studerat hur lång tid poliser i Ingripandeverksamheten lägger på att avrapportera ärenden.

 89. En övergripande bild  av brottsutvecklingen för dödligt våld, misshandel, personrån, sexualbrott samt hot och trakasserier.

 90. Denna rapport handlar om yrkesgrupper vars arbete kan sägas vara av särskild betydelse för det demokratiska samhället, bland andra politiker, journalister och myndighetsanställda.

  Pris för tryckt rapport 317 kr inkl moms
 91. En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 92. Anmälda brott 2014 och resultat från Nationella trygghetsundersökningen 2007–2014 för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet

 93. Felaktiga intyg utnyttjas för utbetalningar från myndigheterna inom välfärdssystemet. Beslut på en myndighet påverkar beslut på en annan, och får dessutom konsekvenser även på längre sikt. Rapporten identifierar problem och presenterar förslag till åtgärder. Den vänder sig såväl till beslutsfattare som till handläggare och utredare.

  Pris för tryckt rapport 236 kr inkl moms
 94. I denna kortanalys beskrivs livstidsstraffets användning och tillämpning sedan 1970-talet och fram till idag. Beskrivningen visar bland annat att antalet utdömda livstidsstraff ökade kontinuerligt fram till mitten av 2000-talet för att därefter minska, och att den strafftid som livstidsdömda i praktiken avtjänar ökat kraftigt under de senaste 20 åren.

 95. En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess, där utredningarna präglas av kvalitet och rättssäkerhet. Hur långa handläggningstiderna är har då stor betydelse.

 96. Polisen kritiseras från många håll – från politiker, media och allmänhet – för att för få brott klaras upp. Det gäller inte minst uppklaringen av det som kallas mängdbrott, till exempel stöld och misshandel.

 97. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården.

 98. Uppföljning av hur polisens larmtelefoner används och fungerar.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 99. I denna kortanalys undersöks hur vanligt det är att de inblandade vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott uppges vara påverkade av alkohol (utsatta personer) eller alkohol och droger (gärningspersoner).

 100. Årsredovisning för Brottsförebyggade rådet 2014.

 101. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 102. I följande rapport publiceras resultaten i Sveriges 21 län och, för första gången, resultaten för polisregionerna i den nya polisorganisationen.

 103. Under de senaste åren har hot och kränkningar via internet fått allt större uppmärksamhet. Den här kartläggningen beskriver de polisanmälda brottens karaktär samt de utsatta individerna och gärningspersonerna.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 104. I denna rapport beskrivs vilka typer av ärenden som polis, åklagare och domstolar har bedömt som olaga förföljelse. Därtill har Brå intervjuat poliser och åklagare om deras tankar om den nya straffbestämmelsen och deras erfarenheter av att tillämpa den.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 105. För att förbättra skyddet mot stalkning gjordes i oktober 2011 vissa ändringar i den dåvarande lagen om besöksförbud. Brå har haft i uppdrag av regeringen att följa upp och utvärdera lagändringarna och konstaterar i denna studie att de inte har gett någon större verkan.

  Pris för tryckt rapport 164 kr inkl moms
 106. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning. I NTU 2014 redovisas resultaten för den nionde undersökningen tillsammans med jämförelser med resultaten från tidigare år.

  Pris för tryckt rapport 317 kr inkl moms
 107. Under 2011 drabbades Malmö av en serie mordfall. När fem mord inträffade under loppet av två månader hamnade staden i centrum för rikspolitiken, och Polisen utsattes för en mycket stark press att agera och få stopp på morden. För att hantera problemet inledde Polismyndigheten i Skåne Operationerna Alfred och Selma.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 108. Denna kortanalys omfattar de egendomsbrott som efterfrågas i Brås nationella trygghetsundersökning (NTU), det vill säga bostadsinbrott, bilstöld och stöld ur/från fordon, cykelstöld, och bedrägeri. Förutom dessa finns även beskrivningar av utvecklingen för skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

 109. År 2010 infördes ett antal ändringar i lagen med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (LUL). Detta för att polisen i större utsträckning och mer effektivt skulle utred brott begångna av barn under 15 år, trots att barnen inte är straffmyndiga. Brå har haft regeringens uppdrag att utvärdera effekten av dessa lagändringar.

  Pris för tryckt rapport 205 kr inkl moms
 110. I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2013, liksom hur utsattheten utvecklats sedan 2005.

 111. Det är en liten grupp i samhället som står för en stor del av brottsligheten. Ofta handlar det om ringa narkotikabrott, olika trafikbrott och stölder. Kortanalysen Högaktiva lagöverträdare studerar tidigare brottslighet hos personer som lagförts under ett år.

 112. Redovisning av Brås uppdrag att utveckla en modell för en sammanhållen resultatredovisning avseende myndigheternas arbete med att återföra vinster av brott.

 113. Att bestämma påföljd och mäta straff för ett begånget brott kräver en mängd överväganden. Vad som är lämpliga straffnivåer är också återkommande föremål för debatt i både kriminalpolitik och forskning.

 114. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 115. Utvecklingsseminariet Samverka för att förebygga återfall i brott är en kombinerad utbildnings- och arbetsdag för chefer och utvecklingsansvariga experter från olika organisationer, personer som tillsammans kan motverka att kriminalvårdens klienter återfaller i brott efter avslutad påföljd.

 116. I denna kortanalys görs för första gången en beskrivning av kön och ålder på gärningspersonerna vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott med utgångspunkt i Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

 117. Den här fördjupningsstudien ställer frågor om hur metodförändringarna som gjordes inför PTU 2013 påverkat resultaten, samt vad PTU ger för information om utsatthet som är relaterat till sociala medier.

 118. Vilka faktorer påverkar hur Polisens resultat utvecklas, vad är rimliga förväntningar på Polisen och hur ska verksamheten mätas? Det är frågor som ställs i Brås slutrapport om satsningen på 20 000 poliser.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 119. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad utsatthet för hatbrott.

 120. Denna kortanalys beskriver när under dygnet och under vilka dagar på året som det sker flest fall av anmäld misshandel, olaga hot, personrån och inbrottsstöld. Analysen ger en allmän kunskapsbild av när brott begås och hjälper polisen att identifiera tider då många brott begås.

 121. En skrift med stöd för dem som arbetar med förtroendevaldas säkerhet.

 122. Hatbrottsstatistiken kan användas till att studera struktur och utveckling av polisanmälda hatbrott i Sverige. I rapporten ges även en bild av självrapporterad utsatthet avseende vissa hatbrottsmotiv. Tillsammans kan sådana uppgifter vara till hjälp i rättsväsendets beslut om åtgärder för att utreda, bekämpa och förebygga denna typ av brottslighet. Rättelser: 2015-01-14: Tabell B1.1 uppdaterades 2015-08-05: Uppklaringsstatistiken är felaktig i denna rapport. Korrigerade diagram finns i rapporten för Hatbrott 2014 .

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 123. En analys av förhållandet mellan antalet ärenden om brottsskadeersättning och antalet anmälda brott.

 124. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en återkommande kartläggning av förtroendevaldas utsatthet för trakasserier, hot och våld. Den tekniska beskrivningen av undersökningen 2013 presenteras i denna rapport.

 125. Sedan 2012 bedriver Polisen kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm. I denna andra rapport i Brås utvärdering följer vi upp projektet utifrån de mål som Polisen hade förhoppningar att uppnå med kamerornas hjälp.

  Pris för tryckt rapport 199 kr inkl moms
 126. Brå har av regeringen fått i uppdrag att undersöka hur ofta vårdnadshavare närvarar i rättsprocessen då deras barn i åldrarna 15–17 år misstänks för brott.

 127. I denna kortanalys beskrivs brotten mot person i stort samt underkategorierna dödligt våld, misshandel, hot, trakasserier, sexualbrott och personrån.

 128. Den grundläggande strategin för de tillgångsinriktade brottsbekämpningen är att ta bort möjligheten att berika sig på brott. Den här antologin är tänkt att fungera som en handbok på området tillgångsinriktad brottsbekämpning.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 129. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) 2013 redovisar andelen förtroendevalda som utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt förtroendeuppdrag och beskriver vilken typ av händelser de har utsatts för.

  Pris för tryckt rapport 160 kr inkl moms
 130. Brott i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem som orsakar mycket lidande för de personer som utsätts. Majoriteten av dessa brott anmäls dock aldrig till polisen, vilket gör att denna typ av brottslighet måste undersökas på annat sätt än via statistiken över polisanmälda brott.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 131. Denna studie ger en bild av det beslutskodssystem som varit i bruk fram till och med 2012 samt kvaliteten på den statistik som baserats på koderna. Studien utgör ett underlag till en bedömning av det nya beslutskodssystemet samt vad som krävs för att säkerställa att statistik med hög kvalitet ska kunna produceras framöver.

 132. En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 133. Anmälda brott 2013 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2013 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

 134. Denna kortanalys beskriver faktorer som kan ha påverkat hur användningen av åtalsunderlåtelse har utvecklats under perioden 2000–2012.

 135. En viktig princip för rättsväsendets hantering av brott är att sträva efter en snabb och effektiv rättsprocess där korta handläggningstider i kombination med kvalitet och rättssäkerhet i utredningarna, samt en god nivå av personuppklaring, utgör viktiga delar. I denna rapport har Brå för fjärde gången undersökt handläggningstiderna för brottsmisstankar som rör misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning.

 136. Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus. Målet var att minska brottsligheten genom ett polisiärt arbete som är förankrat i aktuell forskning om vad som fungerar.

  Pris för tryckt rapport 160 kr inkl moms
 137. Denna studie undersöker vilket genomslag straffmätningsreformen 2010 har fått. Har straffnivån för allvarliga våldsbrott skärpts, har spännvidden vid straffvärdebedömningen ökat och har återfallskärpningen fått en mätbar effekt?

 138. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna hos Polisen, Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Sveriges Domstolar och Kriminalvården

 139. Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomisk brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet.

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 140. I denna rapport presenteras de regionala resultaten från NTU som tidsserier för att göra det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid.

 141. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 142. NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

  Pris för tryckt rapport 263 kr inkl moms
 143. I detta, den andra rapporten om satsningen på fler poliser, ges en närmare bild av hur polisen själva ser på vilka problem och vilka möjligheter till förbättringar som finns inom den brottsutredande verksamheten.

  Pris för tryckt rapport 199 kr inkl moms
 144. Studien har gjorts för att få en bild av hur en grupp poliser som arbetar brottsförebyggande uppfattar det brottsförebyggande arbetet, vilka problem de ser som störst i detta arbete, samt vilka förbättringsmöjligheter de identifierar.

  Pris för tryckt rapport 160 kr inkl moms
 145. Kortanalys som ger en övergripande bild av brottsutvecklingen för egendomsbrotten i stort samt underkategorierna bostadsinbrott, bilstöld, stölder ur och från fordon och cykelstölder, men även brottstyperna bedrägeri, skadegörelse, narkotikabrott och rattfylleri.

 146. I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2012, liksom hur utsattheten utvecklats sedan 2005.

 147. Den här kortanalysen beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan under åren 2000-2012.

 148. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 374 kr inkl moms
 149. Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv.

 150. Brå har följt upp det första året av polisens försök med kameraövervakning vid Stureplan och Medborgarplatsen i Stockholm.

 151. Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma? Mot vilka riktar sig korruptionen, var finns de som får otillbörliga erbjudanden, vad är det som erbjuds och hur går mutförsöken till?

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 152. Rapporten är att betrakta som en årsbok över hatbrottsstatistiken. Den utgörs av polisanmälningar där Brå har identifierat olika hatbrottsmotiv samt uppgifter om självrapporterad utsatthet för hatbrott utifrån Nationella trygghetsundersökningen (NTU) och nu för första gången Skolundersökningen om brott (SUB).

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 153. Sedan den 1 juli 2009 omfattar brottsbalken ett nytt brott: kontakt med barn i sexuellt syfte. Det som avses är sådana kontakter med barn, till exempel via internet, som har som mål att möjliggöra sexuella övergrepp vid ett fysiskt möte.

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 154. Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägande och tilltalade? Hur uppfattas domstolarna av dessa brukare? Hur bemöts förvaltningsdomstolarnas parter? Denna rapport ger en djupare och mer systematisk kunskap om dessa frågor, och i analysen ingår även erfarenheter från professionella brukare — advokater, åklagare och domare.

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 155. I denna rapport, den första av tre, följer Brå upp och analyserar satsningen på fler poliser. Hur mycket mer arbetskraft har det blivit i praktiken? Vilka förväntningar är rimliga att ha på Polisen utifrån satsningen?

  Pris för tryckt rapport 199 kr inkl moms
 156. Politikernas trygghetsundersökning (PTU) är en återkommande studie av förtroendevaldas utsatthet för brottsliga händelser.

 157. Brå har fått i uppdrag att arbeta med en målgruppsanpassning av kriminalstatistiken så att denna kan tillgodose fler användningsområden än idag.

 158. För första gången publicerar Brå en rapport där de regionala resultaten från NTU presenteras som tidsserier. Rapporten är beskrivande och visar utvecklingen mellan 2006 och 2012 i Sveriges 21 län när det gäller trygghet, utsatthet för brott och förtroende för rättsväsendet.

 159. Anmälda brott 2012 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2012 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

 160. En specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.

 161. Brå har utvärderat hur koncept Karin fungerar, liksom vilken betydelse arbetsformen har för kvaliteten och effektiviteten i arbetet mot våld i nära relationer.

  Pris för tryckt rapport 257 kr inkl moms
 162. Omfattande förändringar inom rättsväsendet har gjorts under 2000-talet, för att effektivisera handläggningen av brottsärenden. Syftet har varit både att förkorta handläggningstiderna och att öka kvaliteten i utredningarna. Särskilt fokus har legat på hanteringen av mängdbrott och ungdomsbrott.

 163. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 164. I rapporten redovisas prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från Polisen, antalet brottsmisstankar i åklagarledet och antalet mål i de allmänna domstolarna, samt antalet dömda personer i olika påföljder och verksamheter i Kriminalvården. Det görs prognoser för det totala ärendeflödet i rättskedjan men också till exempel uppdelningar av ärendeflödet i olika brottskategorier.

 165. En rapport som beskriver utvecklingen av andelen unga som enligt egen uppgift deltagit i brott eller andra problembeteenden samt andelen unga som anger att de utsatts för vissa typer av brott åren 1995—2011.

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 166. Skolundersökningen ger underlag till att bedöma utvecklingen av brott och andra problembeteenden bland elever i årskurs nio. Observera att detta är den tekniska rapporten. För de senaste resultaten från undersökningen hänvisas till rapporten Brott bland unga i årskurs nio

 167. En sammanställning av den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.

 168. Brå har vid olika tillfällen analyserat polisens utredningsarbete för olika brott, för att hitta vägar till en högre uppklaring. I föreliggande rapport är det utredningsarbetet vid butiksrån som analyseras.

  Pris för tryckt rapport 156 kr inkl moms
 169. Nästan alla kommuner i landet har i dag en samverkansöverenskommelse med polisen. Överenskommelserna ska ge struktur åt polisens och kommunens gemensamma brottsförebyggande arbete och tydliggöra vilka åtaganden parterna tar på sig.

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 170. NTU belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

  Pris för tryckt rapport 301 kr inkl moms
 171. Att koda brott innebär att bestämma dels brottskod (sifferbeteckning enligt kodlistan), dels brottsantal för de brottsliga gärningar som vid anmälansupptagningen ska registreras i polisens, åklagarväsendets, ekobrottsmyndighetens och tullens datasystem för registrering av anmälningar och misstankar.

 172. Det här häftet innehåller ett urval av all den information om brott och brottslighet som du kan läsa om i rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.

 173. Pris för tryckt rapport 355 kr inkl moms
 174. I vilken utsträckning utsätts förtroendevalda för brottsliga händelser som relaterar till deras förtroendeuppdrag? Är de förtroendevalda oroliga för att bli utsatta? Vilka är konsekvenserna av brott mot förtroendevalda och av deras oro? Dessa och andra frågor kommer Brå att löpande kunna besvara utifrån ett helt nytt kunskapsunderlag som myndigheten bygger upp.

  Pris för tryckt rapport 156 kr inkl moms
 175. Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång på gång begår brott sammantaget står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i ett samhälle. Men hur vanligt är det att lagförda personer återfaller i brott?

  Pris för tryckt rapport 194 kr inkl moms
 176. I den här publikationen redovisas resultat från den kommande rapporten NTU 2012 om enskilda personers respektive hushållens utsatthet för brott under 2011. Vidare redovisas hur utsattheten har utvecklats sedan 2005.

 177. Att lyckas förebygga ett återfall kan ge både individen och samhället stora vinster, även om den mest brottsaktiva kategorin kriminella ofta har många och kostsamma behov.

  Pris för tryckt rapport 152 kr inkl moms
 178. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 344 kr inkl moms
 179. Legal och illegal ekonomi möts som tydligast när kriminella utpressar företagare på pengar.

  Pris för tryckt rapport 218 kr inkl moms
 180. En undersökning av tillämpningen av brottskoder hos registrerande myndigheter.

 181. Tillståndsansökningarna för utförsel av äldre kulturföremål tenderar att minska. Brå har studerat utförselregleringen i syfte att ge förslag för att öka ansökningarna.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 182. Teknisk rapport för Hatbrott 2011.

 183. I Hatbrott 2011 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt utsatthet för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 184. Lekmannaövervakare är en central del av frivårdens verksamhet. Övervakarna ska fungera som både stöd och kontroll för klienterna och spelar en viktig roll för innehållet i övervakningen. Brå har utvärderat frivårdens användande av lekmannaövervakare.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 185. En kartläggning av utvecklingen vad gäller brottslighet och trygghet i de tre storstäderna.

 186. Den här idéskriften visar hur skolor kan arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott. En metod som beskrivs är att identifiera särskilt brottsutsatta platser, så kallade hot spots och göra konkreta insatser på dem för att minska problem.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 187. På drygt tio år har de anmälda utpressningsbrotten mångdubblats enligt kriminalstatistiken. I rapporten beskrivs vilka handlingar som döljer sig bakom siffrorna.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 188. En studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras. Rapporten bygger på en genomgång av polisutredningar från 2009 och intervjuer med polisanställda, åklagare och representanter från skyddade boenden och stödverksamheter.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 189. Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag.

  Pris för tryckt rapport 152 kr inkl moms
 190. Anmälda brott 2011 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2011 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

 191. Pris för tryckt rapport 218 kr inkl moms
 192. Antalet anmälda brott som avser fullbordade mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång ger en överskattad bild av det faktiska antalet fall av dödligt våld. Statistiken visar samtliga anmälda händelser med dödlig utgång där det finns anledning att utreda om dödligt våld kan ha varit dödsorsaken. Många av dessa händelser visar sig efter utredning avse annat än dödligt våld, till exempel självmord, olycka eller naturlig död.

 193. I denna rapport sammanställs kunskap om effekterna av frihetsberövandestraff för 18–20-åringar.

 194. Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från polis, åklagare, domstol och kriminalvård under perioden 2012—2015.

 195. I Lokala poliser följer vi femton områden runt om i Stockholms län. Gemensamt för dem är att de har sina egna poliser.

  Pris för tryckt rapport 249 kr inkl moms
 196. Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

  Pris för tryckt rapport 293 kr inkl moms
 197. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 198. En beskrivning av Polisens brottsförebyggande arbete och förslag på hur det kan utvecklas. Utgiven i samarbete med Rikspolisstyrelsen.

 199. Vissa typer av brott bland unga indikerar starkare än andra brott en fortsatt lång brottskarriär. De brotten kallas strategiska brott och har tidigare studerats av Brå när det gäller personer födda på 1960- och 1970-talen. Bilstöld var då den brottstyp i gärningspersonernas första lagföring som visade på högst risk för många återfall i brott.

  Pris för tryckt rapport 152 kr inkl moms
 200. En guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus. Vi tror att du som läser den arbetar på strategisk nivå eller har ett övergripande ansvar för att utveckla trygghet och säkerhet i något eller flera bostadsområden.

 201. Kampen mot organiserad brottslighet i Sverige har pågått i över 30 år. De senaste fem åren har myndigheterna lagt i en ny växel i arbetet, och bekämpningen sker nu på bred front där myndighetssamverkan är nyckelordet.

  Pris för tryckt rapport 249 kr inkl moms
 202. Brott sker inte slumpmässigt i tid och rum. På vissa platser sker fler brott än på andra. På samma sätt är det också fler brott som sker vid vissa tidpunkter än vid andra. Det finns underliggande orsaker till att det ser ut på det viset. För polisen är detta positivt ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det ger nämligen möjligheter att ta fram och genomföra insatser som angriper de underliggande orsakerna och som kan fokuseras till vissa platser och vissa tidpunkter.

  Pris för tryckt rapport 152 kr inkl moms
 203. Dagens ungdom - problem eller lösning? För tolfte gången genomfördes konferensen Råd för framtiden, denna gång i Uppsala. Datum för konferensen var den 17 och 18 oktober 2011. Årets tema var Dagens ungdom - problem eller lösning.

 204. Brå har utvärderat Regeringens handlingsplan för frågor rörande prostitution och människohandel för sexuella ändamål.

  Pris för tryckt rapport 249 kr inkl moms
 205. Andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren. Det gäller främst trakasserier och stöld ur fordon. Utsattheten för våldsbrott är däremot oförändrad. Det visar denna delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

 206. Konsekvenserna för barn som utsätts för misshandel kan vara stora och långtgående och orsaka både fysiska och psykiska skador. Antalet polisanmälda misshandelsbrott mot barn 0—6 år har följt en ökande trend de senaste decennierna. I en tidigare rapport från 2000 visade Brå att ökningen under 1990-talet berodde på en allt större anmälningsbenägenhet.

  Pris för tryckt rapport 152 kr inkl moms
 207. En rapport från Inspektionen för socialförsäkringen i samarbete med Brottsförebyggande rådet.

 208. En kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling.

  Pris för tryckt rapport 157 kr inkl moms
 209. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.

  Pris för tryckt rapport 344 kr inkl moms
 210. Vilka påföljder bör ungdomar få när de begått brott? Hur ska balansen mellan strafftänkande och vårdtänkande se ut? Det är ständigt aktuella frågor som tas upp i denna rapport, där ändringarna år 2007 i påföljdssystemet för unga utvärderas.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 211. Det är stor skillnad mellan att fuska med lite avdrag och de skattebrott den här rapporten handlar om — att driva svartarbete i organiserade former eller ta in stora kvantiteter varor och lura staten på punktskatter och moms.

  Pris för tryckt rapport 293 kr inkl moms
 212. Inbrott i villa och radhus (villainbrott) beskrivs ofta som ett sommarfenomen. Statistiken visar dock ett annat mönster under senare år, nämligen en kraftigt förhöjd nivå det fjärde kvartalet. En närmare granskning av utvecklingen av antalet anmälda villainbrott per månad visar att perioden efter millennieskiftet genomgått tre faser.

 213. Utpekad person har kallat målsägaren för "jävla neger" och "köttbulle". Utpekad person har även sagt till målsägaren att hon ska åka hem till sitt hemland, att hon luktar illa och att han hatar svartingar.

 214. En pojke kallas "neger" av sin skolkamrat och en kvinna utsätts för ett hatbrott genom att en för henne okänd person kallar henne "äckliga flata" på bussen. Det här är exempel på händelser från hatbrottsstatistiken under 2010.

 215. Våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp mot barn är djupt integritetskränkande brott och har under lång tid varit ett tabubelagt ämne. Det är först under de senaste decennierna som dessa brott har börjat uppmärksammas i olika sammanhang och våra kunskaper är fortfarande långt ifrån tillräckliga.

  Pris för tryckt rapport 189 kr inkl moms
 216. Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar som Hur vanligt är det att den som utsätts för misshandel känner gärningspersonen? Hur stor andel av brotten anmäls till polisen? Vilka grupper är mest utsatta för olika typer av brott? Är man olika trygg beroende på var i landet man bor? Ökar eller minskar svenska folkets förtroende för Polisen?

 217. Narkotikapartier betalas till utlandet. Svenska kronor växlas därför till euro. Svartjobbare kräver betalt i reda pengar. Medel på bolags bankkonton behöver tas ut i kontanter. Svarta pengar blir vita och vita blir svarta. Det handlar om penningtvätt eller penningförflyttningar.

 218. Dödliga våldsbrott hör till de brott som både skrämmer och fascinerar oss mest. Det dödliga våldet, det vill säga mord, dråp och vållande till annans död genom misshandel, är också en central brottstyp vid studier av brottsutvecklingen i Sverige och andra länder.

  Pris för tryckt rapport 152 kr inkl moms
 219. Att empiriskt följa ett ärende genom hela rättsprocessen, från brottsanmälan till eventuell lagföring, har hittills varit komplicerat. Denna typ av flödesstatistik har varit ett efterfrågat utvecklingsområde.

 220. Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården har gjort en gemensam prognos över det framtida kapacitetsbehovet. Myndigheterna har samordnat prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett myndigheterna stöd i arbetet.

 221. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomfördes för första gången år 2006 och den här undersökningen, NTU 2010, är den femte i ordningen. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 222. Den här boken handlar om samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete. Om att tänka stort och nytt, vara lyhörd och prestigelös, men även kunna ställa krav. Boken finns även tillgänglig i en reviderad upplaga från 2016

  Pris för tryckt rapport 218 kr inkl moms
 223. Brå har intervjuat representanter inom samtliga polismyndigheter för att ta reda på hur man arbetar med så kallade strukturerade riskanalyser i ärenden som rör våld mot kvinnor.

 224. Medvetenheten har ökat, kunskapsnivån har höjts, nya verksamheter har startat och lagstiftningen har ändrats. Det är en del av resultaten av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.

  Pris för tryckt rapport 218 kr inkl moms
 225. Brå har studerat i första hand polisens, men även socialtjänstens, brottsofferstödjande arbete för att se om upprepad anmäld utsatthet för våld bland kvinnor kan användas som ett kvalitetsmått för hur väl polisen arbetar med relationsvåld.

 226. ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2010 var temat för tävlingen Brott i hemmiljö — förverkligandet av det säkra hemmet.

 227. Allt högre krav ställs på samhällets förmåga att motverka de problem som brottsligheten innebär i form av brottsoffer, otrygga människor och ett ifrågasättande av de rättsvårdande myndigheternas förmåga. Därmed ökar behoven av att kunna följa och analysera brottsligheten och otryggheten. I detta sammanhang är den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig källa.

 228. Det är inte gratis men det lönar sig! Konferensen Råd för framtiden genomfördes i Umeå 2010. Under konferensen diskuterades bland annat kostnaderna för att inte förebygga.

 229. Brottsförebyggande rådet (Brå) ansvarar för Sveriges officiella kriminalstatistik. Narkotikastatistik 2009 redovisar statistik över personer lagförda för narkotikabrott.

  Pris för tryckt rapport 147 kr inkl moms
 230. I flera länder använder polisen volontärer för olika uppgifter. I Sverige var Polismyndigheten i Stockholms län först med att starta en volontärverksamhet, år 2003.

  Pris för tryckt rapport 183 kr inkl moms
 231. En skrift för dig som planerar att ordna en trygghetsvandring. En trygghetsvandring kan vara ett viktigt steg för ett mänskligare samhälle. Genom att arrangera en vandring kan du vara med och skapa förutsättningar för lustfyllda möten, vänliga miljöer och trygghet i ditt område.

 232. En skrift till stöd för dig som ska gå med på en trygghetsvandring. Genom att delta i en trygghetsvandring kan du vara med och skapa förutsättningar för lustfyllda möten, trivsamma miljöer och trygghet i ditt område.

 233. Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

  Pris för tryckt rapport 335 kr inkl moms
 234. Den 10 juli 2008 presenterade regeringen en handlingsplan mot prostitution och människohandel. Den innehåller 36 åtgärder som syftar till att stärka arbetet mot sexuell handel samt förbättra situationen för de individer som är utsatta.

 235. Ett hakkors på en synagoga, en ung man kallas "bögjävel" av sin granne och en okänd person utsätter en utländsk kvinna för ett hatbrott genom att säga "du är inte svensk, försvinn härifrån". Det här är exempel på händelser från hatbrottsstatistiken under år 2009.

 236. Många av dem som friges från fängelse är arbetslösa. Eftersom arbete och försörjning är viktiga faktorer när det gäller att minska risken för återfall i brott är åtgärder på detta område en prioriterad fråga inom Kriminalvården. De insatser för att öka de intagnas anställningsbarhet som i dag finns tillgängliga är dels arbetsmarknadsutbildning, dels olika arbetsmarknadsåtgärder.

 237. I den här rapporten sammanfattar professor David Weisburd och hans kolleger resultaten från ett spännande och relativt nytt forskningsfält.

 238. Påföljden skyddstillsyn infördes redan i 1965 års brottsbalk, medan villkorlig dom med samhällstjänst har funnits som en permanent påföljd sedan 1999. År 2009 fick Brå i uppdrag av regeringen att genomföra en kartläggning av innehållet i frivårdspåföljderna.

 239. Någon har skickat sms med kränkande innehåll till Maya. I sms:et står "Judar är orsaken till alla problem i världen". Ovanstående är ett typiskt exempel på ett antisemitiskt hatbrott och ett citat ur Hatbrott 2009.

 240. Organiserad brottslighet finns mitt ibland oss: smuggelcigaretter, svartsprit, droger, stöldgods och häleri, organiserat svartarbete, människohandel och koppleri. Men det som finns här och nu går också att förändra. Det är vad den här handboken handlar om.

  Pris för tryckt rapport 299 kr inkl moms
 241. Den offentliga sektorn kan drabbas av otillåten påverkan vid upphandling för inköp av varor och tjänster.

 242. Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet, både på nationell och på regional nivå.

 243. För att förbättra intagnas möjlighet att återanpassas i samhället och minska risken för återfall i brott finns möjligheten till utslussning från anstalt. Utslussning innebär att den intagne under en period innan frigivning får större frihet, men med bibehållet stöd och kontroll från Kriminalvården.

 244. Det är välkänt att många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks, anmäls och registreras i kriminalstatistiken. Självdeklarationsundersökningar är därför en viktig kompletterande källa till kunskap om ungdomsbrottslighetens omfattning, karaktär och utveckling.

  Pris för tryckt rapport 183 kr inkl moms
 245. Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en viktig och återkommande fråga i samhällsdebatten. Denna rapport redogör för de metodologiska aspekterna av rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio (2010:6).

 246. Ett bra och professionellt bemötande av brottsoffer är viktigt av många anledningar. Om rättsväsendets aktörer skapar trygghet ökar det såväl möjligheterna för den utsatte att återhämta sig som för att rättsprocessen blir rättssäker och effektiv.

  Pris för tryckt rapport 183 kr inkl moms
 247. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som fått allt större uppmärksamhet i Sverige under de senaste decennierna. År 2007 lade regeringen fram en samlad strategi för arbetet med mäns våld mot kvinnor under mandatperioden.

 248. Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården lämnade den 29 januari in prognoser i en gemensam rapport över det framtida kapacitetsbehovet till regeringen. Brottsförebyggande rådet (Brå) har gett myndigheterna stöd i arbetet.

 249. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomfördes för första gången år 2006 och den här undersökningen, NTU 2009, är den fjärde i ordningen. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 250. Södermanlands och Västmanlands län har fler anmälda brott och även en större ökning i antalet anmälda brott under de senaste två åren än andra jämförbara län.

 251. Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Detta är Brå:s andra delrapport om hur de intagna påverkas av olika utslussningsåtgärder.

 252. Under hösten 2009 organiserade sig polisen mot organiserad brottslighet. Särskilda aktionsgrupper bildades runt om i landet för att bekämpa denna kriminalitet. På Rikspolisstyrelsens uppdrag har Brå utvärderat samtliga projekt.

  Pris för tryckt rapport 242 kr inkl moms
 253. ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2009 var temat för tävlingen Förebyggande av brott och viktimisering bland barn och ungdomar.

 254. När barn och unga blir utsatta för brott har vuxenvärlden ett stort ansvar att reagera och hjälpa till. För rättsväsendets myndigheter är ungdomsärenden därför prioriterade. Ett problem är dock att de allra flesta brott som unga utsätts för aldrig kommer till polisens kännedom.

  Pris för tryckt rapport 147 kr inkl moms
 255. När det handlar om varför eller varför inte människor begår brott är sysselsättning och försörjning ofta centrala frågor. Då arbetslöshet är en faktor som ökar risken för brottslighet och återfall i brott är det naturligt att kriminalvården inriktas på att få intagna i arbete efter frigivningen. Brå har utvärderat resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för fängelsedömda personer.

 256. Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden hölls 2009 i Västerås stad. På konferensen fanns plats för både erfarenhetsutbyte och mer teoretisk kunskap.

 257. Trygghetsvandringar är en strukturerad metod som involverar människor i lokalsamhället för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms som osäkra.

 258. Här redovisas uppgifter om bland annat antal anmälda brott och lagförda personer, för år 2008. Kriminalstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik.

 259. Enligt ett regeringsuppdrag 2006 skulle Brå, i samverkan med Rikspolisstyrelsen (RPS), ägna sig åt kunskaps- och metodutveckling avseende arbetsmetoder för att förebygga våld i offentlig miljö. RPS skulle tillse att arbetsmetoderna genomfördes av lämpliga polismyndigheter varefter de skulle utvärderas av Brå. Uppdraget delredovisades för regeringen 2008 och uppdraget slutredovisas i och med denna rapport i juni 2009.

 260. Hatbrottsstatistikens innehåll är omfattande och syftet med denna rapport är att ge en utförlig teknisk beskrivning av undersökningens genomförande.

 261. Demonstranter drabbar samman med motdemonstranter, poliser utsätts för stenkastning och myndigheter och småföretagare drabbas av skadegörelse. Det är allt exempel på våldsam politisk extremism.

  Pris för tryckt rapport 276 kr inkl moms
 262. "Ronny och hans kompis Peter är på väg hem från en fest, när ett gäng killar börjar skrika 'Jävla fjollor, jävla bögar'". Ovanstående är ett typiskt exempel på ett homofobiskt uttalande och ett citat ur Hatbrott 2008.

 263. Tjänstemän möter trakasserier, hot och våld i arbetet. De utsätts också för mutförsök. Dessa former av otillåten påverkan är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan inverkar också på myndigheternas funktionssätt och är därför i förlängningen en demokratifråga. I denna handbok behandlas det som vi kallar otillåten påverkan.

 264. Brottsförebyggande rådet har tidigare, på uppdrag av Rikspolisstyrelsen, genomfört två studier med fokus på polisens utredningsarbete i fall av misshandel mellan obekanta. Båda studierna visade att många anmälningar inte utreds trots att förutsättningarna finns. Den andra studien, publicerad i januari 2009, studerade även polisens arbetssätt och lyfte fram förslag på förbättringar. I denna rapport redovisas resultaten från en enkätstudie av polisens arbete och bemötande i fall av misshandel mellan obekanta.

 265. Otillåten påverkan mot åklagare och domare sker främst i form av trakasserier och hot. Det rör sig inte om vilka hot som helst, utan syftet är att påverka deras myndighetsutövning. I rapporten presenteras resultaten från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och domare i tingsrätt och länsrätt.

  Pris för tryckt rapport 143 kr inkl moms
 266. För att utveckla arbetet för unga brottsoffer startade Brottsofferjourernas Riksförbund (BOJ) hösten 2005 ett treårigt projekt med syftet att bättre kunna nå och hjälpa unga brottsoffer. Brå ombads utvärdera projektet, som finansierades av Allmänna arvsfonden. I denna rapport redovisas utvärderingen.

 267. Våld mot kvinnor har alltmer börjat diskuteras som ett omfattande samhällsproblem. Många studier visar att en stor del av detta våld sker i nära relationer, det vill säga förövaren är en nuvarande eller tidigare partner.

 268. Vilka faktorer påverkar risken för brottslighet? Och vilka förklaringar kan ges till att vissa individer kan antas ha en större benägenhet att begå brott än andra?

 269. Traditionellt sett har kameraövervakning främst använts till att förebygga stöld och skadegörelse på exempelvis parkeringar, men har under senare år allt oftare använts för att förebygga brott i stadskärnor. I denna rapport utvärderas ett svenskt exempel, Landskrona, på övervakning som syftar till att förebygga våld i stadsmiljö.

 270. Kameraövervakning kan förebygga brott, när den används på rätt sätt.

 271. Nationella trygghetsundersökningen (NTU) genomfördes för första gången år 2006 och den här undersökningen, NTU 2008, är den tredje i ordningen. I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.

 272. Ungdomar som är berusade ute på stan löper en ökad risk att bli inblandade i våldssituationer. Polisen utvecklat  ett arbetssätt som kallas Kronobergsmodellen, en arbetsmetod som syftar till att begränsa ungdomars alkoholdrickande i offentlig miljö och på så sätt minska den alkoholrelaterade våldsbrottsligheten bland unga.

  Pris för tryckt rapport 143 kr inkl moms
 273. Organiserad brottslighet har ett intresse av att hindra polisers yrkesutövning. Det kan ske på många olika sätt. Otillåten påverkan är ett sådant och sker oftast i form av trakasserier och hot och mer sällan genom våld, skadegörelse eller korruption.

  Pris för tryckt rapport 234 kr inkl moms
 274. Anti-mobbningsprogram är effektiva instrument för att minska mobbning. Det visar den hittills mest omfattande genomlysningen i världen av utvärderingar av anti-mobbningsprogram.

 275. På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Brå tidigare publicerat två studier om polisens arbete med misshandel mellan obekanta (Rapport 2007:12 och 2009:1). Studierna syftar till att klargöra hur stor andel av anmälningar om misshandel mellan obekanta som blir föremål för en utredning samt hur mycket uppklaringen skulle kunna öka. Denna rapport är ett komplement till de två tidigare.

 276. Mot bakgrund av dödskjutningen på Jokelaskolan i Finland år 2007, då åtta människor sköts till döds, och andra grova våldsbrott i skolor, fick Brå i uppdrag från Utbildningsdepartementet att kartlägga grövre våldsbrott i skolan.

 277. Regeringen gav i juni 2008 i uppdrag åt Brottsförebyggande rådet att studera hur lagstiftningen används i dag och hur ofta och vid vilka typer av brott målsägandebiträden förordnas.

 278. Otrygghet och segregation är två viktiga samhällsfrågor med stor betydelse för människors dagliga liv. Rapporten belyser boendesegregationens betydelse för medborgarnas oro för brott och känsla av trygghet.

 279. Den nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar om svenska folkets förtroende för polisen, hur många som känner sig otrygga i sitt bostadsområde och hur ofta brottsutsatta personer verkligen anmäler brottet.

  Pris för tryckt rapport 206 kr inkl moms
 280. Centrala prognoser för Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.

 281. Organiserad brottslighet — begreppet för tankarna till något skrämmande, stort och avlägset. I själva verket är den organiserade brottsligheten inte särskilt långt borta. Den finns här och nu - i lokalsamhället.

  Pris för tryckt rapport 178 kr inkl moms
 282. Varje år görs över 30 000 anmälningar om misshandel mellan obekanta, det våld som i dagligt tal brukar kallas för gatuvåld. På uppdrag av Rikspolisstyrelsen har Brå undersökt om polisens arbete med dessa anmälningar kan förbättras.

  Pris för tryckt rapport 143 kr inkl moms
 283. Våldtäkt är otvivelaktigt ett av de mest kränkande brotten en individ kan utsättas för. Under de senaste decennierna har det bildats en stark opinion mot mäns våld mot kvinnor, och den svenska sexualbrottslagen har blivit föremål för flera omarbetningar.

  Pris för tryckt rapport 139 kr inkl moms
 284. "Det som är skrämmande, det som talar emot det jag sa nyss att vi har en låg brottslighet...är ju att så fort vi tittar efter brottslighet... så hittar vi den."Citatet ovan sätter fingret på den inställning som många har om att handeln med hotade arter är ett litet problem i Sverige.

 285. Det finns stora skillnader mellan olika polismyndigheter i hur stor andel av anmälningarna om våld mot kvinnor i nära relationer som klaras upp.

 286. "... Dagen efter skjutsades hon till ny kund och lydde organisatören för att hon nu var rädd. Hon hade fyra till fem kunder per dag och fick inte ta del av betalningen [...]".

  Pris för tryckt rapport 178 kr inkl moms
 287. Bedömningar av brottslighetens omfattning är en av Brottsförebyggande rådets viktigaste uppgifter. Rapportserien Brottsutvecklingen i Sverige har kommit ut sedan år 1976. Årets rapport ger en aktuell genomgång av olika brottstrender med tonvikt på perioden 1975—2007.

  Pris för tryckt rapport 355 kr inkl moms
 288. Narkotikasmuggling, illegal spelverksamhet, värdetransportrån, mc-gäng, hot och påtryckningar — den organiserade brottsligheten tar sig många uttryck. Men den möts också av många initiativ från rättsväsendet, andra myndigheter och det övriga samhället.

 289. Den här boken ger en översikt av den kulturarvsbrottslighet som sker i Sverige. Boken beskriver också närmare ett antal kulturarvsbrott som har fått uppmärksamhet under senare år. Några av dessa har även gett eko internationellt, däribland kuppen mot Moderna museet och rånet mot Nationalmuseum.

 290. Brå har på uppdrag av regeringen gjort en kunskapssammanställning om strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar. I uppdraget ingår även att ge förslag på hur samordning och metoder mellan de olika aktörerna på alla nivåer kan förbättras.

 291. Publikationen Kriminalstatistik, som utkommer varje år, ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Redogörelsen för år 2007 har i allt väsentligt samma utformning som den närmast föregående.

 292. En stor del av de intagna i fängelse är narkotikamissbrukare och deras risk att återfalla i nya brott efter frigivningen är mycket hög.

 293. Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller intagnas möjligheter att avhålla sig från brott efter ett verkställt fängelsestraff. Det är därför viktigt att så långt som möjligt förbereda de intagna för livet efter frigivningen. Det här är Brå:s utvärdering av reformen av utslussning med elektronisk fotboja.

 294. Det är ofta svårt att orientera sig i den ständigt växande mängden forskning och på egen hand dra slutsatser. Bland annat gäller det forskningen om vilka effekter olika åtgärder har på brottsligheten. En teknik för att hitta rätt i forskningsfloran är systematiska metastudier.

 295. "Okänd person har ringt José och tydligt uttalat att José är en "blattejävel" och "svartskalle"." Ovanstående är ett typiskt exempel på ett främlingsfientligt uttalande och ett citat ur Hatbrott 2007.

 296. I Sverige är barn under 15 år inte straffmyndiga och kan alltså inte dömas till en påföljd för sitt brott. Men innebär då det att samhället inte alls reagerar på deras handling? Det är den frågan som belyses i föreliggande rapport.

 297. Mentorskap som metod för att förebygga brott och annat destruktivt beteende tilldrar sig allt större intresse. Metoden innebär vanligtvis att en erfaren person ger en ung person med särskilda behov stöd, råd och vägledning i syfte att förbättra den unges möjligheter i livet. Men hur väl fungerar det?

 298. Grannsamverkan är en vanlig metod för att förebygga brott och otrygghet i bostadsområden. Metoden innebär att boende ser över den egna bostadens skydd och hjälper varandra att vaka över bostäderna och vad som händer och sker i området. Men hur väl fungerar det?

 299. Den här idéskriften ger en introduktion till polisens gärningsmannainriktade strategier. Bakgrunden är att den svenska polisen använder allt mer proaktiva insatser för att förebygga brott.

 300. Logiken bakom en stor del av brottsligheten är ekonomisk. Det handlar om pengar. Hur kan rättsväsendet då bli effektivare med att bekämpa brottsligheten? Genom att gå på pengarna, förstås!

 301. "Om du polisanmäler det här blir det bara värre..." Detta uttalande är ett typiskt exempel på hur en gärningsperson kan utöva otillåten påverkan mot ett brottsoffer.

 302. De flesta brott som allmänheten utsätts för blir inte polisanmälda. Denna rapport handlar om vad som ligger bakom brottsoffers vilja eller ovilja att anmäla brott.

  Pris för tryckt rapport 139 kr inkl moms
 303. Nationella trygghetsundersökningens (NTU:s) innehåll är omfattande och syftet med denna rapport är att ge en utförlig teknisk beskrivning av undersökningens genomförande och innehåll.

 304. Det fuskas med välfärdssystemens förmåner. I vilken omfattning råder det delade meningar om, men att fusket måste minskas och stramas åt är de flesta överens om. Det handlar om brott mot välfärdssystemen och om hur myndigheterna ska komma åt fusket.

 305. Från den 1 januari 2008 är alla kommuner skyldiga att kunna erbjuda medling vid brott till lagöverträdare under 21 är. Brottsförebyggande rådet, Brå, har sedan 2003 haft regeringens uppdrag att stimulera införandet av medling vid brott i kommunerna.

 306. Trygghetsvandringar är en flexibel metod för att upptäcka och åtgärda platser som upplevs som otrygga eller bedöms vara osäkra.

 307. År 1997 fick Brå regeringens uppdrag att bedriva och följa upp en försöksverksamhet med medling vid brott.

 308. Brottslighet och otrygghet är samhällsproblem som uppmärksammas allt mer och det ställs allt högre krav på samhällets förmåga att motverka dessa problem. Därmed ökar behoven av att kunna följa och analysera fenomenen. Brå fick år 2005 i uppdrag av regeringen att genomföra en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning i Sverige, som kommit att kallas Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

 309. Både svensk och internationell forskning visar att personer med utländsk bakgrund kan missgynnas i mötet med många olika samhällsinstitutioner. Rättsväsendet är inget undantag.

 310. Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en viktig och återkommande fråga i samhällsdebatten. Att så väl som möjligt beskriva ungdomsbrottsligheten är därför viktigt för Brå.

 311. Det finns en stor efterfrågan på kunskap om vilka insatser som fungerar för ungdomar som döms till vård inom socialtjänsten. Mot den bakgrunden inledde Brå 2003 ett projekt för att försöka utvärdera effekterna av kommunernas påverkansprogram för unga lagöverträdare.

 312. Det är ofta svårt att orientera sig i den ständigt växande mängden forskning och på egen hand dra slutsatser. Bland annat gäller det forskningen om vilka effekter åtgärder har på brottsligheten. En teknik för att hitta rätt i forskningsfloran är systematiska metastudier, som denna genomgång av olika studier om kameraövervakning.

 313. Var går gränsen? är en skolhandledning som ställer de viktiga frågorna om oss själva, om våra relationer till andra och om den miljö och det samhälle vi lever i.

 314. Ungdomars brottslighet väcker stort intresse i den kriminalpolitiska debatten. De flesta brott unga begår eller utsätts för upptäcks aldrig av vuxenvärlden.

 315. "Helt plötsligt har vi brist på folk och det måste fixas. Vi kan inte gå till beställaren och säga att ´vi måste ha två månaders förlängning på det här projektet för vi har inte personal´, det köper inte dom."  Josef, personalchef

 316. ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2007 var temat för tävlingen Våld i nära relationer (domestic violence).

 317. Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. Brå har tidigare utvärderat kriminalvårdens arbete med narkotikasatsningen under åren 2002—2004. Detta är en fortsatt utvärdering.

 318. Kunskapen om våld mot personer med funktionshinder i Sverige är i dag otillräcklig. Området är relativt outforskat och det saknas en samlad bild av våldet. Brå fick därför regeringens uppdrag att undersöka problemet.

  Pris för tryckt rapport 173 kr inkl moms
 319. Många brott begås av och drabbar människor utan makt och inflytande. Korruptionens struktur i Sverige handlar i stället om brott där gärningspersonerna — muttagarna — missbrukar sin makt och om mutgivarna som vill att andra ska missbruka sin makt.

 320. Svart arbete i byggbranschen har beskrivits som ett problem i flera decennier och skattefusket hindrar en ärlig och öppen konkurrens på marknaden. Denna rapport undersöker problemet utifrån ett bredare perspektiv.

 321. Rapporten undersöker fusket med en av de många ersättningarna i Sveriges välfärdssystem, nämligen arbetslöshetsförsäkringen. Den berör det fusk som sker när personer uppbär arbetslöshetsersättning och samtidigt arbetar svart.

 322. Statistiken ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist.

 323. En uppföljning av Brottsofferjourernas Riksförbunds projekt.

 324. "Skjut, gräv och tig" är ett uttryck som ibland hörs med hänsyftning till illegal jakt. Flera av de stora rovdjursarterna jagas illegalt med vapen, fällor och gift.

 325. År 2005 fick Brå i uppdrag att, i samarbete med övriga berörda myndigheter inom rättsväsendet, planera och genomföra en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning. Den genomfördes för första gången år 2006, och denna rapport beskriver undersökningens metod.

 326. Publikationen Kriminalstatistik, som utkommer varje år, ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Redogörelsen för år 2006 har i allt väsentligt samma utformning som den närmast föregående.

 327. Den 1 april år 2005 fick kriminalvården utökade möjligheter att låta personer som dömts till fängelse avtjäna hela eller delar av straffet genom intensivövervakning i hemmet med elektronisk fotboja, så kallad IÖV och IÖV-utsluss. Brå har haft i uppdrag att utvärdera reformen.

 328. Rapporten Hatbrott 2006 är en sammanställning av polisanmälningar med hatbrottsmotiv i Sverige år 2006.

 329. I den allmänna debatten finns ett stort intresse för frågan om hur samhället bör reagera när barn begår brott.

 330. Misshandel av en obekant person är ett brott som sällan blir uppklarat. Med tanke på att det är ett brott som ofta drabbar den enskilde mycket påtagligt kan man fråga sig om inte fler anmälningar borde kunna utredas av polisen.

 331. Brottsligheten och otryggheten är samhällsproblem som får stor uppmärksamhet och det ställs allt högre krav på samhällets förmåga att hantera dessa problem. Medborgarnas utsatthet för brott, deras trygghet och deras erfarenheter av rättsväsendet är ett naturligt fokus för kriminalpolitiken.

 332. Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. För att kunna hejda — eller åtminstone minska — våldet behövs ökade kunskaper om orsakerna till att män dödar den kvinna som de har en nära relation till.

 333. Det finns ett stort behov av kunskap om hur brottsligheten sammantaget och i dess delar utvecklas. Denna rapport testar möjligheten att följa brottsutvecklingen med hjälp av data från sjukvården.

 334. På storhelger som valborg, nyår och midsommar polisanmäls långt fler misshandelsbrott än på årets andra dagar. Men även under helger efter lön anmäls fler misshandelsbrott än normalt.

 335. Denna handbok i medling är en hjälp för dig som är medlare eller medlingssamordnare. Den fungerar både som allmän kunskapskälla och som uppslagsbok när du behöver information om särskilda moment i medlingen.

 336. "Han la till mig på MSN och började tjata om att jag skulle klä av mig framför webcammen. Så frågade han om jag var kåt..."Så kan en ungdom beskriva en sexuell kontakt med en vuxen via Internet.

 337. Organiserad narkotikabrottslighet för tankarna till något stort och mäktigt: en maffia bestående av gränsöverskridande kriminella nätverk med drogbaroner som drar i trådarna. Men brotten sker även på lokal nivå.

 338. Vem som helst kan drabbas av brott och den som utsätts påverkas på flera olika sätt. Många behöver ett kvalificerat stöd för att bearbeta det som hänt.

 339. Under senare år har Brå tagit fram två rapporter som belyser problemen med kulturarvsbrott: Brottsplats kyrkan och Cultural Heritage Crime — the Nordic Dimension. Denna tredje rapport undersöker plundring och skadegörelse mot fasta fornlämningar.

 340. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet är viktigt både för dess legitimitet och för dess möjlighet att arbeta effektivt. Misstro mot hela eller delar av rättsväsendet kan i förlängningen få negativa följder även för övriga samhällslivet.

 341. Narkotikapengar är farliga pengar. Särskilt för missbrukarna, som lever farligast på narkotikamarknaden. Men är pengarna farliga för dem som säljer narkotikan?

 342. Våld i nära relationer, särskilt mäns våld mot kvinnor, uppmärksammas allt mer. Som ett led i arbetet att förebygga våld och otrygghet i nära relationer, infördes 1988 lagen om besöksförbud. Sedan dess har lagen både skärpts och utvidgats.

 343. Lärarhandledningen Du & Jag Rätt & Fel har tryckts i en ny och omarbetad version. Materialet innehåller övningar och frågeställningar som är lämpliga vid ämnesövergripande temaundervisning om brottslighet, trygghet och de principer som det svenska rättssystemet vilar på.

 344. Ett viktigt område inom kriminalpolitiken har varit att hitta trovärdiga alternativ till fängelsestraffet. Intensivövervakning med elektronisk kontroll har visat sig vara en verkställighetsform som i princip upplevs som lika ingripande som fängelse, utan att ha fängelsets negativa konsekvenser.

 345. Elektronisk övervakning har fått en allt större betydelse på den kriminalpolitiska arenan i många länder. I Sverige har intensivövervakning med elektronisk kontroll visat sig vara ett bärkraftigt alternativ till fängelse utan att ha fängelsestraffets negativa konsekvenser.

 346. På uppdrag av regeringen har Brå undersökt vilka arbetssätt som gett bäst resultat i det lokala brottsförebyggande arbetet.

 347. Kriminalvården arbetar sedan våren 2002 med en särskild satsning för att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 348. ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2006 var temat för tävlingen Förebygga alkohol- och/eller drogrelaterat våld, annan kriminalitet och oordning.

 349. Mycket uppmärksamhet riktas mot stölder, mot att förebygga stöldbrott och att försöka gripa dem som begår stölderna, det vill säga tjuvarna. Däremot är det inte många som ställer sig frågan vad som händer efter stölden, och vart stöldgodset tar vägen.

 350. Ungdomsbrottslighetens omfattning och utveckling är en återkommande fråga i samhällsdebatten. Eftersom många ungdomsbrott begås utan att de upptäcks eller anmäls ger den officiella kriminalstatistiken en viktig, men inte helt fullständig, bild av ungdomsbrottsligheten. Denna rapport kompletterar bilden.

 351. I kriminalvården arbetar personalen nära intagna och klienter, varav en del dömts för allvarliga våldsbrott.

 352. Syftet med denna studie är att få en bred kartläggning över miljöbrotten, till nytta för regering och riksdag som övergripande styr miljöbrottsbekämpningen, och för de myndigheter som har kontroll- och tillsynsfunktioner eller arbetar med brottsbekämpning.

 353. Publikationen Kriminalstatistik, som utkommer varje år, ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

  Pris för tryckt rapport 298 kr inkl moms
 354. Slutrapport för det treåriga regeringsuppdrag som Brottsförebyggande rådet fick tillsammans med Rikspolisstyrelsen 2003.

 355. Säkerhetspolisen (Säpo) har sedan början av 1990-talet fört statistik över anmälda brott med koppling till rikets inre säkerhet. Regeringen har beslutat att Brottsförebyggande rådet (Brå) från och med år 2006 ska överta ansvaret för statistikföringen avseende så kallade hatbrott. Denna statistik utgör en del av den statistik som Säpo benämnt Anmälda brott med koppling till rikets inre säkerhet.

 356. Den 1 juli år 2004 startade en tvåårig försöksverksamhet, "Snabbspåret", avseende snabbare handläggning av mängdbrott.

 357. Under de senaste årtiondena har uppmärksamhet allt mer riktats mot att barn till personer som begått brott kan fara illa till följd av rättssystemets hantering.

 358. Vissa former av kriminell verksamhet genererar stora mängder pengar. För gärningspersonerna är det riskfyllt att hantera medel som kommer från brott, och därför har det utvecklats flera metoder för att tvätta pengarna så att de kan användas legalt.

 359. Konsten att läsa statistik om brottslighet publicerades första gången år 1993 (Konsten att läsa statistik om brott och brottslingar). Syftet var att skapa en sammanhållen handledning för hur man använder kriminalstatistik.

  Pris för tryckt rapport 218 kr inkl moms
 360. Att det finns människor som blir upprepat trakasserade eller förföljda av någon som hotar dem, gör ovälkomna besök, ringer upprepade gånger på telefon och skickar brev eller e-post med kränkande innehåll har blivit allt mer uppmärksammat under de senaste åren.

 361. Statistiken ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist.

 362. Livets spelregler är en handledning för temaarbete för årskurserna 3—5. Handledningen vänder sig till både lärare och elever och innehåller övningar som kan vara lämpliga vid ämnesövergripande undervisning om brottslighet, trygghet och brottsförebyggande arbete.

 363. Hur vanligt är det att myndighetspersoner utsätts för trakasserier, hot och våld? Vilka yrkesgrupper är mest utsatta? Och vilka konsekvenser kan dessa brott ha?

 364. Syftet med Brå:s projekt om brott bland svenskar och invandrare är att med vetenskapliga analysmetoder undersöka hur "svensk och utländsk bakgrund" tillsammans med andra sociala faktorer bidrar till att förklara registrerad misstänkt brottslighet.

 365. Statistiken ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist.

  Pris för tryckt rapport 130 kr inkl moms
 366. En viktig uppgift för Brå är att stödja och stärka lokalt brottsförebyggande arbete. Materialet som denna rapport bygger på är en enkätundersökning som genomfördes hösten år 2004 av Brå:s Enhet för lokalt brottsförebyggande arbete.

 367. Medling vid brott startade i Sverige som ett par lokala initiativ år 1987. Sedan dess har den svenska medlingsverksamheten både vuxit och förändrats.

 368. I århundraden har kyrkan hemsökts av silvertjuvar och dessa stölder fortsätter. I dag har även andra sakrala föremål fått ett högt värde för samlare och affärsmän på den internationella antikmarknaden.

 369. Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige och påföljdssystemet för unga är regelbundet föremål för översyn och revidering.

 370. Riksdagen har slagit fast att det i Sverige ska finnas livskraftiga stammar av björn, järv, kungsörn, lo och varg. För att uppnå detta mål har riksdagen satt upp minimimål för deras storlek. Den illegala jakten på rovdjur har emellertid visat sig vara ett hot mot rovdjursstammarna.

 371. Publikationen Kriminalstatistik 2004 ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.

  Pris för tryckt rapport 287 kr inkl moms
 372. I Sverige har elektronisk övervakning använts sedan år 1994, först som en alternativ verkställighetsform för kortare fängelsestraff och numera också som ett hjälpmedel vid utslussning från fängelsestraff.

 373. Lagen (1988:688) om besöksförbud infördes år 1988 för att ge ett bättre skydd för människor som förföljs och trakasseras, främst kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp av närstående män.

 374. Den organiserade brottsligheten har på senare tid fått allt större uppmärksamhet och många bedömare menar också att denna typ av brottslighet riskerar att öka sitt inflytande i samhället.

 375. I rapporten Organiserad brottslighet - lösa maskor eller fasta nätverk (Brå-rapport 2002:7) beskrivs avancerade bedrägerier mot de privata personförsäkringarna. Erfarenheterna från bland annat denna rapport talade för att detta område borde undersökas närmare.

 376. Att brott snabbt blir utredda och förda till domstol är viktigt för allmänhetens förtroende för rättsväsendet. Dessutom kan det leda till att fler blir lagförda.

 377. Kriminalvårdsstyrelsen fick 2002 regeringens uppdrag att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter. BRÅ har haft i uppdrag att utvärdera satsningen.

 378. Brottsförebyggande rådet (Brå) har samlat in och bearbetat uppgifter från nära nog alla anmälningar avseende fullbordade våldtäkter från landets polismyndigheter för åren 1995 och 2000.

 379. BRÅ har haft i uppdrag av regeringen att i samråd med Kriminalvårdsstyrelsen utvärdera försöksverksamheten.

 380. Många brott begås utan att de upptäcks och även om då är det inte säkert att de anmäls och registreras. Långt ifrån alla som begår brott kommer att ingå i kriminalstatistiken. Detta gäller inte minst situationen bland unga.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 381. Vanliga föremål och miljöer kan, förutom att användas till det de är tänkta för, också användas i brottsliga sammanhang. En genomtänkt design kan förebygga dessa brott.

 382. Bilbrott utgör en stor del av vardagsbrotten. Samhällets kostnader för denna typ av brottslighet är mycket höga. Den som drabbas hårdast är dock den enskilda bilägaren.

 383. Kriminalvården fick i april 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en särskild satsning på att bekämpa narkotikamissbruket bland kriminalvårdens klienter.

 384. Klotter är ett stort problem på många platser runtom i landet. En nedklottrad miljö uppfattas av många som förslummad och otrygg och leder dessutom till stora kostnader för samhället.

 385. I takt med att det lokala brottsförebyggande arbetet utvecklas, ökar behovet av ny kunskap och fler idéer om hur arbetet kan bedrivas. I denna skrift presenteras nationella och internationella brottsförebyggande projekt och åtgärder på lokal nivå.

 386. Som ett led i regeringens uppdrag att stimulera forskningen om ekonomisk brottslighet vid universitet och högskolor har Brå sedan år 1998 lämnat stöd till ett stort antal forskningsprojekt. Brå har spridit resultatet från dessa projekt i olika rapporter. Denna rapport också är ett resultat av Brå:s satsning på ekobrottsforskning.

 387. Som ett led i regeringens uppdrag att stimulera forskningen om ekonomisk brottslighet vid universitet och högskolor har Brå sedan år 1998 lämnat ekonomiskt stöd till ett stort antal forskningsprojekt, varav detta är ett exempel.

 388. För att förhindra att dömda personer återfaller i brott, är det viktigt att kriminalvården förbereder de intagna för frigivningen. Regeringen inledde därför den 1 oktober 2001 en treårig försöksverksamhet.

 389. År 2003 gav regeringen Brå i uppdrag att i samverkan med Rikspolisstyrelsen genomföra en nationell strategi för att minska bilbrottsligheten i landet. I strategin ingår bland annat att verka för att bilbrott på parkeringsplatser minskar.

 390. Intolerans — som kan ta sig uttryck i till exempel diskriminering, trakasserier, kränkningar, hot och fysiskt våld — mot minoritetsgrupper är ett allvarligt samhällsproblem.

 391. År 2003 fick Brottsförebyggande rådet i uppdrag att, i samråd med Rikspolisstyrelsen, göra en sammanställning av vilka polisiära åtgärder mot olika typer av brott som forskning eller beprövad erfarenhet har visat fungerar i Sverige. Sammanställningens syfte är att den ska kunna användas av polisen i projekt för att förebygga brott.

 392. Rapportserien Brottsutvecklingen har getts ut av Brottsförebyggande rådet (Brå) sedan år 1976. I årets rapport beskrivs och analyseras utvecklingen av olika typer av brott, med tonvikt på åren 2001—2003.

 393. År 2002 presenterade Brå ett förslag till en nationell strategi för att reducera den bilrelaterade brottsligheten. Denna rapport är en plan för hur strategin ska genomföras.

 394. En publikation med statistik över personer som lagförts för narkotikabrott år 2003. Statistiken ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 395. I Kriminalstatistik 2003 presenteras statistik i tabellform för år 2003 och tidigare. Statistiken redovisar uppgifter om brott som anmälts till polisen, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott samt kriminalvård.

  Pris för tryckt rapport 271 kr inkl moms
 396. I april 2004 anordnade Brå konferensen Råd för framtiden 6 på temat Åtgärder i praktiken. Nedan finns en dokumentation med artiklar om föreläsningarna och seminarierna. Tanken är dels att deltagarna ska få ta del av de seminarier man inte deltog i, dels att sprida kunskapen till dem som inte hade möjlighet att närvara vid konferensen.

 397. Övergången från anstalt till frihet är kritisk när det gäller klienternas chans att lyckas med att avhålla sig från brott i framtiden. Vikten av att förbereda klienten för livet i frihet är därför stor.

 398. År 1998 fick Brå regeringens uppdrag att bygga upp ekobrottsforskningen i landet. I denna skrift redovisas resultatet av denna satsning och hur vi kan gå vidare med arbetet för att förebygga ekonomisk brottslighet. Brå ser goda möjligheter att med små medel uppnå stora resultat.

 399. Brottsförebyggande rådet har på uppdrag av Utredningen för kunskap om sexuellt exploaterade barn i Sverige (Dir. 2003:54) genomfört en kartläggning i syfte att bidra till kunskapen om dessa brott. Med sexuell exploatering av barn avses människohandel med barn för sexuella ändamål, barnprostitution och barnpornografi.

 400. Många fängelsedömda är narkotikamissbrukare. 2002 var 62 procent av dem som togs in på anstalt narkotikamissbrukare. Att en stor andel av alla missbrukare kommer i kontakt med kriminalvården gör frivård, häkten och anstalter till strategiska arenor för motivations- och behandlingsinsatser.

 401. En dokumentation från Brå:s konferens för lokala brottsförebyggande aktörer.

 402. En publikation med statistik över personer som lagförts för narkotikabrott år 2002. Statistiken ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 403. Kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet genomförde åren 1995 och 1997 riksrepresentativa enkätundersökningar bland ungdomar i årskurs nio. Undersökningarna upprepades av Brottsförebyggande rådet (Brå) åren 1999 och 2001.

 404. Kameraövervakning används i allt större utsträckning för att förebygga brott och ordningsstörningar. Under 1990-talet har antalet övervakningskameror troligen mer än dubblerats i Sverige.

 405. Regeringen har inlett en treårig försöksverksamhet, som innebär att långtidsdömda ska kunna avtjäna den sista delen av sin strafftid i bostaden med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV), även kallat fotboja.

 406. Kamratföreningen KRIS, Kriminellas Revansch I Samhället, har under de fem år föreningen har varit verksam rönt stor uppmärksamhet. Verksamhetens grundidé är att engagera tidigare kriminellt belastade personer i en kamratförening för att utifrån det egna exemplet hjälpa andra.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 407. Brå fick i november 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av de brottsförebyggande frågornas betydelse inom ramen för storstadsarbetet. Uppdraget omfattade en kartläggning av de brottsförebyggande insatser som gjorts och en analys av det brottsförebyggande storstadsarbetet med fokus på hur det lämpligen skulle kunna utvecklas i framtiden. Detta är den andra delen, själva analysen.

 408. Brottsförebyggande rådet (Brå) fick i april år 2002 regeringens uppdrag att utvärdera effekterna av polisens arbete mot narkotikabrottsligheten.

 409. Övergången från anstalt till frihet är känd som en kritisk punkt när det gäller risken för återfall i brott. Det är därför viktigt att övergången är väl förberedd. Med bakgrund av detta gav regeringen kriminalvården i uppdrag att inleda en treårig försöksverksamhet för att intensifiera och strukturera arbetet med frigivningsförberedelser.

 410. Klotter är ett stort problem på många platser runtom i landet. En nedklottrad miljö uppfattas av många som förslummad och otrygg och leder dessutom till stora kostnader för samhället.

 411. Lagen om besöksförbud infördes år 1988 för att ge ett bättre skydd för människor som förföljs och trakasseras, främst kvinnor som utsätts för misshandel och andra övergrepp av närstående män.

 412. Flertalet vetenskapliga studier har visat att det finns ett samband mellan barns och ungdomars upplevelser i familjen och utvecklingen av en kriminell livsstil. Föräldrastödjande verksamhet har blivit ett samlingsnamn för de åtgärder och projekt där föräldrar är delaktiga i arbetet med att förhindra sociala problem hos sina barn.

 413. Polisanmälda brott har redovisats i statistiken sedan 1950-talet. Det innebär att det finns en lång tidsserie, som gör det möjligt att följa brottsutvecklingen. Brottsstatistiken överskattar dock ofta det faktiska antalet fall av dödligt våld.

 414. Sedan mitten av 1990-talet har antalet lokala brottsförebyggande råd, eller liknande organisationer, ökat från ett tjugotal till omkring 270 år 2003. I den här skriften beskrivs verksamheten i tio lokala brottsförebyggande råd från olika delar av landet och där både arbetssätt och förutsättningar skiljer sig åt.

 415. Antologin är producerad på uppdrag av Ekorådet. I Ekorådet ingår Riksåklagaren, Ekobrottsmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Brottsförebyggande rådet, Finansinspektionen, Riksskatteverket och Patent- och registreringsverket.

 416. Det har i olika sammanhang framhållits att det finns behov av att öka kunskaperna om vilka som begår ekobrott, hur deras brottslighet ser ut och vilka skadeverkningarna är. Den här kartläggande studien belyser en del av det som ryms inom frågeställningarna.

 417. Denna publikation — som är en rapportering av ett regeringsuppdrag — ska ses som en grund för att utveckla det förebyggande arbetet på ekobrottsområdet. Fokus ligger på de brottsbekämpande myndigheterna, som denna rapport främst riktar sig till.

 418. Brå fick i november 2002 i uppdrag av regeringen att genomföra en studie av de brottsförebyggande frågornas betydelse inom ramen för storstadsarbetet. Uppdraget omfattade en kartläggning av de brottsförebyggande insatser som gjorts och en analys av det brottsförebyggande storstadsarbetet med fokus på hur det lämpligen skulle kunna utvecklas i framtiden. Detta är den första kartläggningen. Den följande analysen heter Indikatorer på trygghet inom storstadsarbetet.

 419. Att utsättas för brott är ofta en stor kränkning för den enskilde. Om brottet sker exempelvis mot bakgrund av att den utsatte har en annan etnisk bakgrund än svensk eller på grund av att personen inte är heterosexuell blir kränkningen än större. Sådan brottslighet kan, i enlighet med internationell praxis, kallas för hatbrott.

 420. Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige och påföljdssystemet för unga har reviderats vid ett flertal tillfällen under senare år.

 421. Lugna Gatan i Stockholm är ett exempel på en verksamhet där unga engageras i syfte att skapa trygghet för andra, samtidigt som de själva får möjlighet att utvecklas i positiv riktning.

 422. Den ekonomiska brottsligheten är ett prioriterat kriminalpolitiskt område. Sedan mitten av 1990-talet har stora satsningar gjorts på lagstiftning och nya myndighetsstrukturer. Men hur har ekobrottsligheten utvecklats sedan den blev ett begrepp under 1970-talet och hur kommer den att se ut framöver?

 423. Brottsnivån varierar i landets kommuner. Till viss del är detta naturligt, eftersom förutsättningarna för brottsligheten skiljer sig åt.

 424. Brå ansvarar för Sveriges officiella statistik inom rättsväsendet. Domstolsstatistiken presenteras med statistik över verksamheten vid de allmänna domstolarna, förvaltningsdomstolarna, specialdomstolarna och vid vissa andra myndigheter. Skriften vänder sig till alla som arbetar inom domstolsväsendet och rättsväsendet i övrigt samt politiker och lagstiftare.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 425. Den organiserade brottsligheten är ett problemområde som står högt på den kriminalpolitiska dagordningen internationellt, inom EU och i Sverige.

 426. Åkerinäringen har länge uppmärksammats som en problembransch när det gäller ekonomisk brottslighet. Denna rapport handlar om brottslighet inom långtradarnäringen.

 427. Straffrätten har under senare decennier legat i fokus när det gäller att utveckla samhälleliga styrmedel för sådan verksamhet som på olika sätt kan vara skadlig för den yttre miljön.

 428. Våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som fått allt mer uppmärksamhet under de senaste decennierna. Framför allt har man uppmärksammat det våld som sker inom familjen, det vill säga det som begås av en man som kvinnan har eller har haft en nära relation med (make, sambo eller pojkvän eller före detta dito).

 429. Ett idédokument vars förslag till organisation och arbetssätt är inspirerat av liknande strategier i framför allt Nederländerna och Storbritannien. Där samarbetar myndigheter, näringsliv, organisationer och branschföreningar mot ett gemensamt mål — att minska antalet bilbrott.

 430. Butiksstölder är ett mycket vanligt brott, som de flesta butiksägare drabbas av. Dessa stölder skadar butiker och konsumenter ekonomiskt och skapar dessutom otrivsel och otrygghet bland både butikspersonal och kunder.

 431. Våld och kränkningar mot kvinnor är ett allvarligt och till stora delar dolt problem. Antalet brott som anmäls till polisen har ökat kraftigt de 20 senaste åren. Samtidigt har insatserna för att förebygga och bekämpa brottsligheten blivit mer omfattande.

 432. En brottsförebyggande strategi bör innehålla flera olika infallsvinklar för att kunna minska brottsligheten och öka tryggheten. En naturlig del i en sådan strategi bör vara att beakta det brottsförebyggande perspektivet vid planering, utformning och förvaltning av bebyggelseområden och enskilda byggnader.

 433. I Kriminalstatistik 2001 presenteras statistik i tabellform för år 2001 och tidigare. Statistiken redovisar uppgifter om brott som anmälts till polisen, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott samt kriminalvård.

  Pris för tryckt rapport 261 kr inkl moms
 434. Detta projekt har arbetat fram ett förslag till en helt ny struktur för att beskriva den gemensamma informationsmängd om brott som hanteras av rättsväsendet.

 435. Ungdomsbrottsligheten är ett ständigt aktuellt ämne inom den kriminalpolitiska debatten i Sverige. Att hitta relevanta och fungerande åtgärder för att förhindra både att ungdomar börjar begå brott och att de fortsätter att begå brott är ingen enkel uppgift. Rättsväsendets reaktioner på ungdomsbrott är också föremål för ständig debatt och påföljdssystemet för unga har reviderats vid ett flertal tillfällen under senare år.

 436. En publikation med statistik över personer som lagförts för narkotikabrott år 2001. Statistiken ger en bild av andelen personer som lagförts för narkotikabrott uppdelat på preparat, mängd, gärning samt gärningsmannens kön, ålder och regionala hemvist.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 437. På området för ekonomisk brottslighet har Brå ambitionen att fungera ett kunskapscentrum och att sprida forskningsresultat. Bakgrunden är bland annat den strategi för samhällets samlade åtgärder mot den ekonomiska brottsligheten som antogs av regering och riksdag år 1995 (Skr. 1994/95:217). Syftet med rapporten är att presentera och i viss mån diskutera internationell forskning om ekonomisk brottslighet.

 438. Uppklaringsprocenten används som ett mått på hur effektiv polisen är när det gäller att finna gärningsmän bakom de brott som anmäls till polisen. Uppklaringsprocenten i Sverige har successivt minskat sedan mitten av 1970-talet.

 439. Under arbetet med att utvärdera 1999 års påföljdsreform för unga besökte Brå ett antal rättegångar i ungdomsmål. Denna studie bygger på intervjuer med ungdomar om deras upplevelser i rättssalen.

 440. BT-Kemi och Teckomatorp är namn som redan har gått till historien. Det var fabriken och platsen för Sveriges första miljöskandal.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 441. Genom att rikta åtgärder specifikt mot personer eller platser som redan blivit drabbade av brott kan man minska den totala brottsligheten.

 442. Projektet Exit startades år 1998 av en person som själv hade lämnat vit makt-världen några år tidigare. Verksamheten syftar till att hjälpa ungdomar som vill bryta sig ur rasistiska och nazistiska grupperingar, den så kallade vit makt-världen.

 443. Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 444. Närpolisreformen beslutades 1993 och har sedan dess genomförts successivt. Vissa polismyndigheter började reformarbetet redan 1993, medan det i andra dröjde till åren 1997-98.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 445. Skolan har en viktig och självklar plats i det brottsförebyggande arbetet. I denna skrift presenteras åtgärder som prövats på olika håll.

 446. År 1997 fick Brå regeringens uppdrag att verka för att forskning om ekonomisk brottslighet utvecklas vid universitet och högskolor. Satsningen innefattar även miljöbrott.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 447. Rymningar och brott i samband med permission är en laddad fråga, som aktualiseras med jämna mellanrum.

 448. I Kriminalstatistik 2000 presenteras kriminalstatistik i tabellform för år 2000 och tidigare. Statistiken redovisar uppgifter om brott som anmälts till polisen, uppklarade brott, personer misstänkta för brott, personer lagförda för brott samt kriminalvård.

  Pris för tryckt rapport 261 kr inkl moms
 449. En mycket stor del av brottsligheten begås av en liten grupp kriminella. Ett angeläget, men ofta eftersatt, inslag i det brottsförebyggande arbetet är att begränsa nyrekryteringen till denna grupp.

 450. Hur hög är brottsligheten i Sverige jämfört med i andra länder? Det är en fråga som ofta diskuteras och som brukar väcka stort intresse. Inte bara bland politiker och beslutsfattare utan även hos medier och allmänhet.

 451. Denna delrapport, från en studie av kriminalvårdsanstalternas frigivningsförberedelser, redovisar frivårdens uppföljningsarbete med de villkorligt frigivna klienterna.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 452. Rapportserien Brottsutvecklingen har kommit ut sedan 1976. I årets rapport beskriver och analyserar sexton forskare och utredare vid Brå utvecklingen av olika typer av brott, med tonvikt på åren 1998-2000.

  Pris för tryckt rapport 271 kr inkl moms
 453. Sedan början av 1990-talet har våldet mot kvinnor varit en uppmärksammad fråga som diskuterats i många olika sammanhang. Behovet av kunskap inom området är stort och en förutsättning för en seriös debatt om meningsfulla åtgärder.

 454. I problemorienterat polisarbete (POP) behöver polisen ha tillgång till instrument för att kunna kartlägga och analysera brottsligheten. Mot den bakgrunden har Brå tagit fram Lokal uppföljnings- och prognosprocedur, förkortat lupp.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 455. Brott med rasistiska eller främlingsfientliga inslag har fått allt större uppmärksamhet under senare år, såväl inom rättsväsendet som i den allmänna debatten.

 456. Allt färre ungdomsbrottslingar får åtalsunderlåtelse. I stället går fler ungdomsbrott till åtal eller strafföreläggande. Brå har undersökt samtliga lagföringar under 1980-1998 som gäller ungdomar i 15-17 årsåldern.

 457. Brå har specialstuderat gruppvåldtäkter under 90-talet. Statistiken baseras på polisanmälda fall med två eller fler gärningsmän.

 458. Hur väl polisen lyckas i sitt arbete är ett angeläget och återkommande ämne i den allmänna och kriminalpolitiska debatten. I denna rapport undersöks närmare hur närpolisreformen har utvecklats organisatoriskt och verksamhetsmässigt. Syftet med undersökningen har också varit att få en bild av vad poliser arbetar med och i vilken utsträckning eventuella skillnader i arbetsuppgifter och prioriteringar kan förklaras av organisationsformen.

 459. Medling vid brott har bland annat uppkommit för att ge brottsoffret möjlighet att träffa gärningsmannen, få svar på frågor och bearbeta händelsen.

 460. Denna studie har till syfte att ge en uppfattning om andelen personer som återfaller i brott efter att de har lagförts för brott. Den redovisar återfall i brott bland personer lagförda för brott åren 1995-1998.

 461. Det är mycket vanligt att framför allt unga människor någon gång begår ett brott. En central fråga för det brottsförebyggande arbetet är därför att med någorlunda säkerhet kunna identifiera de personer som löper risk att fastna i brottsligt eller asocialt beteende.

 462. Det är relativt stora skillnader mellan landets tingsrätter när det gäller hur ofta fängelsestraff utdöms. Det visar den officiella statistiken över lagförda personer. Skillnaderna kan ha "naturliga" förklaringar, som till exempel att brottsfördelningen ser annorlunda ut i olika tingsrätter.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 463. Om en man utsätter en kvinna, som han har eller har haft en nära relation med, för upprepade kränkningar kan han sedan den 1 juli 1998 dömas för grov kvinnofridskränkning. De kränkningar som avses är exempelvis misshandel, ofredande, hemfridsbrott och sexuellt tvång.

 464. Lokalt brottsförebyggande arbete innebär att kommunen, polisen, närings- och föreningslivet med flera gör gemensamma ansträngningar för att minska brottsligheten och öka tryggheten. För att bli effektivt måste arbetet bygga på kunskap och dokumentation.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 465. Bakgrunden till denna rapport om brott och otrygghet i Örebro är att Brå under år 1998 startade så kallade ramprojekt, varav Örebro är ett. Syftet var att stödja det lokala brottsförebyggande arbetet i vissa områden, vanligtvis kommuner. Erfarenheterna från projekten ska spridas.

 466. I Sverige liksom i många andra länder pågår ett engagerat och initiavtivrikt brottsförebyggande arbete på lokal nivå. Bristande dokumentation gör dock att många lärdomar från olika projekt riskerar att gå förlorade.

 467. Är socialt utsatta grupper över huvud taget representerade i frågeundersökningar? Vilka effekter kan en eventuell underrepresentation få? I vad mån har de självrapporterade uppgifterna hos dessa grupper en acceptabel kvalitet?

 468. Den skatteparadispräglade verksamheten i världen växer kontinuerligt. I slutet av 1990-talet fanns ett 50-tal centra i världen som kunde beskrivas som skatteparadis.

 469. Denna rapport om brott och trygghet i närpolis- och stadsdelsområdet Skarpnäck i Stockholm ingår i en serie lokala undersökningar som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomfört inom så kallade ramprojekt.

 470. Flera svåra frågor ställs på sin spets när utländska medborgare, som begått brott som kan leda till utvisning, också har barn i Sverige. Hur ska barnets rätt till sin förälder vägas mot samhällets behov av skydd?

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 471. Ungdomsrån, i bemärkelsen ungdomar som rånar andra ungdomar, är ett inslag i ungdomsbrottsligheten som rönt särskilt stor uppmärksamhet under senare år. Framför allt från storstäderna har det kommit allt fler signaler om en ökning av ungdomsrånen.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 472. Under slutet på 1990-talet fördubblades antalet IT-relaterade brott och incidenter bland företag, myndigheter, kommuner och landsting.

 473. Huvudsyftet är att resultaten ska kunna användas i planeringen av det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Borlänge.

 474. År 1977 inleddes en stor översyn av lagstiftningen gällande den ekonomiska och organiserade brottsligheten. Den var ett led i en intensifierad kamp mot ekobrottsligheten. Trots att mycket har gjorts sedan dess återstår dock mycket att göra.

 475. Många av de som sitter i fängelse har redan gjort det tidigare i livet. Majoriteten är missbrukare och det är vanligt att de friges till en oordnad social situation.

 476. Illegal hantering av narkotiska preparat har under de senaste tre decennierna varit en av de stora samhällsfrågorna. I denna rapport utvärderas vilka konsekvenser kriminaliseringen av bruk av narkotika år 1988, och den efterföljande straffskärpningen år 1993, har haft när det gäller rättsväsendets arbete mot narkotikamissbruk.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 477. I Sverige har prostitutionen under lång tid betraktats som en icke acceptabel företeelse. Lagen om förbud mot köp av sexuella tjänster, som trädde i kraft den 1 januari 1999, har föregåtts av diskussioner sedan 1970-talet.

 478. Den polisanmälda misshandeln av barn i åldern 0-6 år har ökat kraftigt i Sverige under 1990-talet. I rapporten redovisas en undersökning av misshandel av små barn (0-6 år) inom familjen.

 479. En majoritet av landets niondeklassare uppger att de har begått någon form av brott under det senaste året. I de flesta fallen rör det sig om enstaka stölder.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 480. Grannar har i alla tider samverkat för att skapa trygghet och motverka brott i sitt gemensamma bostadsområde. I dagens samhälle måste man dock ofta organisera samarbetet för att det ska fungera.

 481. Att presentera brott på karta är ett utmärkt sätt att få kunskap om den lokala brottslighetens struktur och orsaker. Den moderna datatekniken har också öppnat helt nya möjligheter för analyser av det här slaget.

 482. Medling vid brott är en metod att sammanföra en gärningsman med sitt brottsoffer i närvaro av en medlare. Det ger gärningsmannen tillfälle att förstå brottets konsekvenser samtidigt som brottsoffret ges tillfälle att bearbeta sin upplevelse.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 483. Under 1990-talet har polisen i Sverige genomgått flera större förändringar. En viktig förändring är genomförandet av närpolisreformen. Reformen innebär bland annat att polisen i stället för att i huvudsak bedriva reaktiv och händelsestyrd utryckningsverksamhet ska arbeta med att förebygga brott. Målsättningen med närpolisreformen är därför att polisens organisation och verksamhet bör vara lokalt anpassad.

 484. Det är stora länsvisa skillnader då det gäller hur lång tid polis och åklagare tar på sig för att utreda barnmisshandelsfall. Den genomsnittliga handläggningstiden i hela landet är drygt fem månader. Det konstaterar Kommittén mot barnmisshandel och Brå. Brå har på kommitténs uppdrag utfört en snabbutredning av handläggningstiderna, vid de fall där det finns en skäligen misstänkt.

 485. Brå har haft regeringens uppdrag att göra en förstudie av de tekniska och praktiska förutsättningarna för elektronisk övervakning i kombination med besöksförbud. Studien visar att i dag finns de tekniska förutsättningarna som gör det möjligt att använda elektronisk övervakning, så kallad fotboja, vid besöksförbud.

 486. Vit maktmusiken är den moderna revolutionära rasideologiska undergroundkulturens protestmusik. Vad är det då för musik man talar om? Vad är det för idéer och föreställningar som torgförs i den? Vilken betydelse har den internt, i vilken omfattning sprids den och vad har samhället vidtagit för åtgärder mot den?

 487. Ungdomars experimentella bruk av narkotika har under senare år allt oftare uppmärksammats såväl i Sverige som i många andra länder. De årliga mätningarna av ungdomars drogvanor tyder på att droganvändningen bland unga tilltog under 1990-talet.

 488. Brå inledde hösten 1998 på regeringens uppdrag en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. Uppdraget rapporterades i sin helhet i mars år 2000. I denna rapport beskrivs den verksamhet som bedrivits under det första halvåret av försöket med medling.

 489. Brå inledde hösten 1998, på regeringens uppdrag, en försöksverksamhet med medling för unga lagöverträdare. I denna delrapport redovisas en intervjuundersökning med 22 ungdomar som deltagit i medling efter att ha begått ett brott.

 490. Brottsligheten i Sverige ligger nära genomsnittet för länder i västvärlden. Det visar en internationell brottsofferundersökningen där elva länder deltog.

 491. Rapporten redovisar utvärderingen av 1998 års försöksverksamhet med intensivövervakning med elektronisk kontroll (IÖV).

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 492. Ett lokalt engagemang är nödvändigt för att brott ska kunna bekämpas långsiktigt. Det betonas särskilt i regeringens nationella brottsförebyggande program. Denna första idéskrift är tänkt som vägledning för dem som bygger upp det brottsförebyggande arbetet lokalt.

  Pris för tryckt rapport 125 kr inkl moms
 493. En rapport med erfarenheter från frivårdsenheterna, kontaktpersonerna på sysselsättningsplatsen och de dömdas sammanboende.

 494. I skriften beskrivs hur man i lokalt brottsförebyggande arbete kan bygga upp och använda kunskap om lokala problem och förhållanden. Den behandlar källor och metoder och beskriver hur den samlade kunskapen kan användas för prioriteringar. Detta är den andra delen i en serie idéskrifter, vars syfte är att ge vägledning till dem som engagerar sig i lokalt brottsförebyggande arbete.

  Pris för tryckt rapport 118 kr inkl moms
 495. Att jämföra brottslighetens omfattning i olika länder är en komplicerad uppgift. Kriminalstatistiken återspeglar inte bara brottslighetens nivå, utan påverkas också av faktorer som insamlings- och bearbetningsrutiner, lagstiftningens utformning samt rättsväsendets organisation.

 • 2017-07-06
  Anmälda brott första halvåret 2017
  Läs mer
 • 2017-07-03
  It-inslag i brottsligheten
  och rättsväsendets förmåga
  att hantera dem (kortversion)

  Läs mer
 • 2017-06-02
  Arbeta förebyggande mot...
  Läs mer
 • 2017-06-02
  Information om brottsförebyggande arbete på olika språk
  Läs mer
 • 2017-06-01
  Utvecklingen i socialt
  utsatta områden i urban miljö

  Läs mer
 • 2017-05-31
  Kærestevold...
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Återfall i brott 2010
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Återfall i brott 2014
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Kriminalvård 2016
  Läs mer
 • 2017-05-31
  Personer lagförda för brott 2016
  Läs mer
 • 2017-04-05
  Fångpopulationens utveckling
  i Sverige och Norden

  Läs mer
 • 2017-04-03
  Årsrapport för det brottsförebyggande arbetet 2016
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Anmälda brott 2016
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Konstaterade fall av dödligt våld
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Handlagda brott 2016
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Misstänkta personer 2016
  Läs mer
 • 2017-03-30
  Handlagda brottsmisstankar 2016
  Läs mer
 • 2017-03-29
  Att förebygga och hantera påverkansförsök
  Läs mer
 • 2017-03-20
  Korta fakta om brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
  Läs mer
 • 2017-03-01
  Budgetunderlag 2018-202
  Läs mer
 • 2017-03-01
  Stora förundersökningar och brottmål
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2015
  Läs mer
 • 2017-02-28
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019 Den framtida verksamhetsvolymen
  i rättskedjan (2017-2020)

  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden i rättsväsendets myndigheter.

  Läs mer
 • 2017-02-22
  Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2016 Årsredovisning 2016
  Läs mer
 • 2017-02-15
  Nationella trygghetsundersökningen
  2016 - Teknisk rapport

  Läs mer
 • 2017-01-25
  Att minska isolering i häkte
  Läs mer
 • 2017-01-19
  Nationella trygghetsundersökningen
  2006-2016 - regionala resultat

  Läs mer
 • 2017-01-10
  Nationella trygghetsundersökningen 2016
  Läs mer
 • 2016-12-29
  Klassificering av brott
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Skolundersökningen om brott 2015
  Läs mer
 • 2016-12-20
  Skolundersökningen om brott 2015. Teknisk rapport
  Läs mer
 • 2016-12-07
  Insats Fenix
  Läs mer
 • 2016-11-30
  Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden
  Läs mer
 • 2016-11-07
  Hatbrott 2015 - teknisk rapport
  Läs mer
 • 2016-11-03
  Utsatthet för brott 2015
  Läs mer
 • 2016-10-20
  Flera gärningspersoner vid brott
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Rättsväsendets förutsättningar att personuppklara brott
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Förändrade krav på bevisning?
  Läs mer
 • 2016-10-14
  Har bedrägerier och misshandel blivit svårare att personuppklara?
  Läs mer
 • 2016-10-10
  Användningen av bötesstraff
  Läs mer
 • 2016-09-30
  Kriminalstatistik 2015
  Läs mer
 • 2016-09-30
  It-inslag i brottsligheten och rättsväsendets förmåga att hantera dem
  Läs mer
 • 2016-09-29
  Hatbrott 2015
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Otillåten påverkan mot myndighetspersoner
  Läs mer
 • 2016-09-08
  Otillåten påverkan mot Migrationsverket
  Läs mer
 • 2016-08-23
  Kriminella nätverk och grupperingar
  Läs mer
 • 2016-06-21
  Personrån
  Läs mer
 • 2016-05-26
  Omslag till kortanalysen Lagförda personer i befolkningen Lagförda personer i befolkningen 2000–2014
  Läs mer
 • 2016-05-18
  Omslag till kortanalysen Utvisning på grund av brott 2000–2014 Utvisning på grund av brott 2000–2014
  Läs mer
 • 2016-05-13
  Omslag till rapporten Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar
  Läs mer
 • 2016-04-29
  Omslag till rapporten Kriminell infiltration av företag Kriminell infiltration av företag
  Läs mer
 • 2016-04-21
  Omslag till kortanalysen Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott Provtagning vid misstanke om ringa narkotikabrott
  Läs mer
 • 2016-04-07
  Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning - en antologi. Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning
  Läs mer
 • 2016-04-01
  Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014 Målsägandes medverkan i rättsprocessen
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Konstaterade fall av dödligt våld
  Specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden
  Läs mer
 • 2016-03-31
  Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014 Handlagda brott
  Läs mer
 • 2016-03-17
  Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014 Handläggningstider i rättskedjan 2009–2014
  Läs mer
 • 2016-03-16
  Bedrägeribrottsligheten i Sverige Bedrägeribrottsligheten i Sverige
  Läs mer
 • 2016-02-29
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan 2016-2019 Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2016-2019)
  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden i rättsväsendets myndigheter.

  Läs mer
 • 2016-02-22
  Årsredovisning för Brottsförebyggande rådet 2015 Årsredovisning 2015
  Läs mer
 • 2016-01-27
  Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
  Läs mer
 • 2016-01-20
  PTU Teknisk rapport Politikernas trygghetsundersökning 2015 - teknisk rapport
  Läs mer
 • 2016-01-19
  NTU 2015 Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2015 - Teknisk rapport
  Läs mer
 • 2016-01-19
  NTU Regionala resultat 2006-2015 Nationella trygghetsundersökningen 2006–2015 - Regionala resultat
  Läs mer
 • 2016-01-12
  NTU 2015 Nationella trygghetsundersökningen 2015
  Läs mer
 • 2015-12-22
  Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen
  Läs mer
 • 2015-12-21
  Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan Våldtäktsbrottets hantering i rättskedjan
  Läs mer
 • 2015-12-18
  Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal 2004–2014 Utvecklingen av personuppklarade misstankar och bifallna åtal 2004–2014
  Läs mer
 • 2015-12-17
  Politikernas trygghetsundersökning 2015 Politikernas trygghetsundersökning 2015
  Läs mer
 • 2015-12-15
  Omslaget till rapporten Penningtvätt och annan penninghantering Penningtvätt och annan penninghantering
  Läs mer
 • 2015-12-11
  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott till och med 2014 Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott till och med 2014
  Läs mer
 • 2015-12-10
  Det dödliga våldet i Sverige 1990-2014 Det dödliga våldet i Sverige 1990–2014
  Läs mer
 • 2015-11-18
  Skjutningar 2006 och 2014 Skjutningar 2006 och 2014
  Läs mer
 • 2015-11-16
  Arbete, utbildning och
  behandling i svenska anstalter

  Läs mer
 • 2015-11-04
  Utsatthet för brott 2014 Utsatthet för brott 2014
  Läs mer
 • 2015-11-02
  Skriften Börja med en kartläggning! handlar om arbete i utsatta områden. Börja med en kartläggning!
  Läs mer
 • 2015-10-30
  Omslag till rapporten Utvecklingen av förundersökningsbegränsning (2015:17) Utvecklingen av förundersökningsbegränsning 2006–2014
  Läs mer
 • 2015-10-21
  Omslag till Kortanalys om internetanmälningar Polisanmälningar via internet
  Läs mer
 • 2015-10-06
  Försäkringsbedrägerier
  Läs mer
 • 2015-09-30
  Omslaget till rapporten Matchfixning. Matchfixning
  Läs mer
 • 2015-09-30
  Omslaget till publikationen Kriminalstatistik 2014. Kriminalstatistik 2014
  Publikationen Kriminalstatistik ukommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.
  Läs mer
 • 2015-09-01
  Omslag till kortanalysen Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999-2014 Utvecklingen av sluten ungdomsvård 1999–2014
  Läs mer
 • 2015-08-20
  Hatbrott 2014 - teknisk rapport
  Läs mer
 • 2015-08-18
  Utdömda strafftider – en jämförelse av fullbordade brott och försöksbrott
  Läs mer
 • 2015-08-05
  Omslaget till rapporten Hatbrott 2014 Hatbrott 2014
  Läs mer
 • 2015-07-08
  Administrativa åtgärder mot ekonomisk och organiserad brottslighet
  Läs mer
 • 2015-06-25
  Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet (kortversion)
  Läs mer
 • 2015-06-04
  Avrapportering i Ingripandeverksamheten
  Läs mer
 • 2015-05-13
  Omslag till kortanalysen Brottsutvecklingen för brott mot person fram till 2014 Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2014

  Läs mer
 • 2015-04-29
  Omslaget till rapporten Hot och våld Hot och våld

  Läs mer
 • 2015-04-01
  Konstaterade fall av dödligt våld
  Specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.
  Läs mer
 • 2015-03-31
  Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden
  Läs mer
 • 2015-03-30
  Omslag till rapporten Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet Intyget som dörröppnare till välfärdssystemet

  Läs mer
 • 2015-03-24
  Omslaget till kortanalysen Livdstidsdomar Livstidsdomar – utveckling och faktisk strafftid
  Läs mer
 • 2015-03-16
  Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan Handläggningstider i rättskedjan

  Läs mer
 • 2015-03-09
  Brå-Lean

  Läs mer
 • 2015-02-27
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2015-2018)
  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden i rättsväsendets myndigheter.

  Läs mer
 • 2015-02-27
  Larmtelefoner för hotade

  Läs mer
 • 2015-02-24
  Alkohol- och drogpåverkan vid misshandel, hot, personrån och sexualbrott
  Läs mer
 • 2015-02-20
  Omslaget till Årsredosvisning 2014 Brottsförebyggande rådet Årsredovisning 2014

  Läs mer
 • 2015-02-20
  Omslag NTU 2014 Teknisk rapport NTU 2014 - teknisk rapport
  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.
  Läs mer
 • 2015-02-10
  Nationella trygghetsundersökningen 2006-2014 - regionala resultat
  Läs mer
 • 2015-02-02
  Omslaget till rapporten Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet Polisanmälda hot och kränkningar mot enskilda personer via internet
  Läs mer
 • 2015-01-15
  Olaga förföljelse
  Läs mer
 • 2015-01-15
  Kontaktförbud
  Läs mer
 • 2015-01-13
  Nationella trygghetsundersökningen 2014

  Läs mer
 • 2014-12-22
  Omslaget till rapporten Brott begågna av barn Operationerna Alfred och Selma
  Läs mer
 • 2014-12-05
  Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott
  Läs mer
 • 2014-12-01
  Omslaget till rapporten Brott begågna av barn Brott begångna av barn
  Läs mer
 • 2014-11-11
  Omnslag till rapporten Utsatthet för brott 2013 Utsatthet för brott 2013

  Läs mer
 • 2014-11-07
  Omslag till kortanalysen Högaktiva lagöverträdare Högaktiva lagöverträdare
  Läs mer
 • 2014-11-07
  Omslag till rapporten Frågan om en sammanhållen resultatredovisning för tillgångsinriktad brottsbekämpning Frågan om en sammanhållen
  resultatredovisning för
  tillgångsinriktad brottsbekämpning

  Läs mer
 • 2014-11-03
  Skärpta straff för allvarliga våldsbrott (kortversion)

  Läs mer
 • 2014-10-30
  Omslag: Kriminalstatistik 2013 Kriminalstatistik 2013
  Publikationen Kriminalstatistik ukommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.
  Läs mer
 • 2014-10-20
  Omslaget på publikationen Upprepad utsatthet Utvecklingsseminarium
  Läs mer
 • 2014-10-17
  Omslag till kortanalysen Gärningspersoners kön och ålder Gärningspersoners kön och ålder vid misshandel, hot, rån och sexualbrott
  Läs mer
 • 2014-10-15
  Omslaget till rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2012–2013 Politikernas trygghetsundersökning 2012–2013

  Läs mer
 • 2014-10-01
  Omslag till rapporten varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring Varför gav fler poliser inte ökad personuppklaring?

  Läs mer
 • 2014-09-29
  Omslaget till Hatbrott 2013 - teknisk rapport Hatbrott 2013 - teknisk rapport

  Läs mer
 • 2014-09-01
  Omslaget till kortanalysen Tid för brott Tid för brott

  Läs mer
 • 2014-08-26
  Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda Att förhindra och hantera incidenter mot förtroendevalda

  Läs mer
 • 2014-08-21
  Omslaget till rapporten Hatbrott 2013 Hatbrott 2013
  Läs mer
 • 2014-08-11
  Utvecklingen av brottsskadeersättningen

  Läs mer
 • 2014-06-25
  Omslaget till Politikernas trygghetsundersökning - teknisk rapport Politikernas trygghetsundersökning 2013 (teknisk rapport)

  Läs mer
 • 2014-06-16
  Omslaget till rapporten Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen Kameraövervakning på
  Stureplan och Medborgarplatsen

  Läs mer
 • 2014-05-28
  Omslaget till rapporten Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling Vårdnadshavare i förhör och huvudförhandling

  Läs mer
 • 2014-05-23
  Brottsutvecklingen för vissa brott mot person fram till 2013
  Läs mer
 • 2014-05-21
  Omslag till rapporten Gå på pengarna, föreställande en äldre lyxbil Gå på pengarna

  Läs mer
 • 2014-05-15
  Omslag till rapporten Politikernas trygghetsundersökning 2013 Politikernas trygghetsundersökning 2013
  Läs mer
 • 2014-05-09
  Omslaget till rapporten Brott i nära relationer Brott i nära relationer

  Läs mer
 • 2014-04-23
  Omslaget till kvalitetsstudien Användningen av Polisens beslutskoder Användningen av Polisens beslutskoder

  Läs mer
 • 2014-03-31
  Konstaterade fall av dödligt våld
  Specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.
  Läs mer
 • 2014-03-31
  Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

  Läs mer
 • 2014-03-26
  Omslaget till rapporten Utvecklingen av åtalsunderlåtelser Utvecklingen för åtalsunderlåtelser under 2000-talet

  Denna kortanalys beskriver faktorer som kan ha påverkat hur användningen av åtalsunderlåtelse har utvecklats under perioden 2000–2012.

  Läs mer
 • 2014-03-20
  Omslaget till rapporten Handläggningstider i rättskedjan Handläggningstider i rättskedjan

  I denna rapport har Brå för fjärde gången undersökt handläggningstiderna för brottsmisstankar som rör misshandel, våldtäkt, stöld, rån och utpressning.

  Läs mer
 • 2014-03-17
  Omslaget till rapporten Brottsförebyggande polisarbete i "hot spots" Brottsförebyggande polisarbete i ”hot spots”

  Under ett års tid har polisen i Stockholm och Eskilstuna genomfört två projekt med brottsförebyggande inriktning i samverkan med Brå. I Stockholm har projektet rört personrån och i Eskilstuna misshandel utomhus.
  Läs mer
 • 2014-03-14
  Omslaget till rapporten Skärpta straff för allvarliga våldsbrott Skärpta straff för allvarliga våldsbrott
  Denna studie undersöker om straffmätningsreformen har lett till skärpta straffnivåer för allvarliga våldsbrott.
  Läs mer
 • 2014-02-26
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2014-2017)
  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden i rättsväsendets myndigheter.

  Läs mer
 • 2014-01-24
  Omslaget till rapporten Korruption i Myndighetssverige Korruption i Myndighetssverige

  Myndighetspersoner (insider) som börjar samarbeta med kriminella med koppling till organiserad eller ekonomis brottslighet (påverkare) kan förorsaka mycket stor skada för en myndighet.

  Läs mer
 • 2014-01-21
  Omslag till rapporten NTU 2013 - regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006-2013. Regionala resultat

  I denna rapport presenteras de regionala resultaten från NTU som tidsserier för att göra det möjligt att följa utvecklingen i varje län över tid.

  Läs mer
 • 2014-01-13
  Omslag NTU 2012 Teknisk rapport NTU 2013 - teknisk rapport
  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.
  Läs mer
 • 2014-01-13
  NTU 2013

  Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning.
  Läs mer
 • 2013-12-20
  Polisers syn på utredning av mängdbrott
  I detta, den andra rapporten om satsningen på fler poliser, ges en närmare bild av hur polisen själva ser på vilka problem och vilka möjligheter till förbättringar som finns inom den brottsutredande verksamheten.
  Läs mer
 • 2013-12-20
  Polisers syn på brottsförebyggande arbete
  Studien har gjorts för att få en bild av hur en grupp poliser som arbetar brottsförebyggande uppfattar det brottsförebyggande arbetet, vilka problem de ser som störst i detta arbete, samt vilka förbättringsmöjligheter de identifierar.
  Läs mer
 • 2013-12-12
  Omslag till rapporten Brottsutvecklingen - vissa egendomsbrott Brottsutvecklingen för vissa egendomsbrott, rattfylleri och narkotikabrott
  Kortanalys som ger en övergripande bild av brottsutvecklingen för egendomsbrotten i stort samt några andra brottstyper.
  Läs mer
 • 2013-11-05
  Utsatthet för brott år 2012
  I den här publikationen redovisas utsattheten för brott under 2012, liksom hur utsattheten utvecklats sedan 2005.
  Läs mer
 • 2013-10-31
  Omslaget till publikationen Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan Narkotikabrottens hantering genom rättskedjan
  En kortanalys som beskriver hur narkotikabrotten har hanterats i rättskedjan under åren 2000-2012.
  Läs mer
 • 2013-09-30
  Omslag: Kriminalstatistik 2012 Kriminalstatistik 2012
  Publikationen Kriminalstatistik ukommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.
  Läs mer
 • 2013-09-17
  Hatbrott 2012. Teknisk rapport
  Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv.
  Läs mer
 • 2013-08-07
  Kameraövervakning på Stureplan och Medborgarplatsen
  Brå har följt upp det första året av polisens försök med kameraövervakning i Stockholm.
  Läs mer
 • 2013-07-02
  Omslag: Den anmälda korruptionen i Sverige Den anmälda korruptionen i Sverige
  Vilka korrumperar, inom vilka sektorer i samhället kan vi hitta mutgivarna och vad vill de åstadkomma?
  Läs mer
 • 2013-06-27
  Omslag: Hatbrott 2012 Hatbrott 2012
  I Hatbrott 2012 redovisas statistik över självrapporterad utsatthet för hatbrott.
  Läs mer
 • 2013-06-19
  Bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte
  En uppföljning av tillämpningen av lagen från polisanmälningar till domar.
  Läs mer
 • 2013-06-14
  Omslag: Bemötande i domstol Bemötande i domstol
  Hur bemöter domstolarna vittnen, målsägande och tilltalade? Hur uppfattas domstolarna av dessa brukare?
  Läs mer
 • 2013-05-31
  Omslaget till rapporten Satsningen på fler poliser - vad har den lett till? Satsningen på fler poliser
  En första uppföljning och analys av de senaste årens satsning på fler poliser.
  Läs mer
 • 2013-05-23
  Politikernas trygghetsundersökning 2012 - teknisk rapport
  Politikernas trygghetsundersökning är en återkommande studie av förtroendevaldas utsatthet för brott.
  Läs mer
 • 2013-05-15
  Målgruppsanpassning av kriminalstatistiken
  Brå har fått i uppdrag att arbeta med en målgruppsanpassning av kriminalstatistiken så att denna kan tillgodose fler användningsområden än idag.
  Läs mer
 • 2013-04-12
  Nationella trygghetsundersökningen 2006–2012 Regionala resultat Nationella trygghetsundersökningen 2006-2012 Regionala resultat
  För första gången publicerar Brå en rapport där de regionala resultaten från NTU presenteras som tidsserier.
  Läs mer
 • 2013-03-27
  Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden
  Anmälda brott 2012 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2012 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.
  Läs mer
 • 2013-03-27
  Konstaterade fall av dödligt våld
  Specialstudie där samtliga polisanmälningar granskats för att ge en mer tillförlitlig statistik över konstaterade fall av dödligt våld.
  Läs mer
 • 2013-03-27
  Utvärdering av koncept Karin
  Brå har utvärderat hur koncept Karin fungerar, liksom vilken betydelse arbetsformen har för kvaliteten och effektiviteten i arbetet mot våld i nära relationer.
  Läs mer
 • 2013-03-25
  Omslag: Handläggningstider i rättskedjan Handläggningstider i rättskedjan
  Omfattande förändringar har gjorts inom rättsväsendet för att effektivisera handläggningen av brottsärenden.
  Läs mer
 • 2013-03-08
  Omslag NTU 2012 Teknisk rapport NTU 2012 - teknisk rapport
  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen.
  Läs mer
 • 2013-03-01
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan (2013-2016)
  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden i rättsväsendets myndigheter.
  Läs mer
 • 2013-02-26
  Omslag till rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio (1995–2011)
  Läs mer
 • 2013-02-26
  Omslag till rapporten Skolundersökningen om brott 1995-2011 - teknisk rapport Skolundersökningen om brott 1995-2011. Teknisk rapport
  Läs mer
 • 2013-02-22
  Omslaget till skriften Upprepad utsatthet Upprepad utsatthet
  En sammanställning av den befintliga kunskapen om upprepad utsatthet som är tänkt att stödja och utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet.
  Läs mer
 • 2013-02-19
  Omslag_Polisens_utredningar_av_butiksrån Polisens utredningar av butiksrån
  En viktig uppgift för polis och åklagare är att utreda och klara upp de brott som begås.
  Läs mer
 • 2013-02-13
  Omslag: Samverkan mellan polis och kommun Samverkan mellan polis och kommun
  Brottsförebyggande arbete utifrån överenskommelser
  Läs mer
 • 2013-01-15
  Omslag: NTU 2012 NTU 2012
  Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) är en årligen återkommande brottsoffer- och trygghetsundersökning.
  Läs mer
 • 2012-12-20
  Rapportomslag Kodning av brott 2010 Kodning av brott
  Förteckning över och förklaring av de brottskoder som används inom rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2012-12-17
  Omslag till häftet Korta fakta om brottsutvecklingen i Sverige Korta fakta om brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011
  Ett urval av fakta från rapporten Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011.
  Läs mer
 • 2012-12-14
  Omslag: Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011 Brottsutvecklingen i Sverige 2008-2011
  Att bedöma brottsligheten och dess utveckling är en av de viktigaste uppgifterna för Brå.
  Läs mer
 • 2012-12-09
  Omslag: PTU PTU – Politikernas trygghetsundersökning 2012
  I vilken utsträckning utsätts förtroendevalda för brottsliga händelser som relaterar till deras förtroendeuppdrag?
  Läs mer
 • 2012-12-05
  Omslag: Återfall i brott Återfall i brott
  Mycket talar för att brottsaktiva individer som gång på gång begår brott sammantaget står för en relativt stor andel av den totala brottsligheten i ett samhälle.
  Läs mer
 • 2012-11-28
  Omslag: NTU 2012 kapitlet Utsatthet Utsatthet för brott år 2011
  Publikationen redovisar resultat från den kommande rapporten NTU 2012.
  Läs mer
 • 2012-10-22
  Idéskrift 20. Samverka för att förebygga återfall i brott
  Arbetet med att förebygga kriminellas återfall i brott innefattar en del utmaningar.
  Läs mer
 • 2012-09-28
  Kriminalstatistik 2011
  Publikationen Kriminalstatistik utkommer varje år och ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken. Statistiken presenteras i sex kapitel.
  Läs mer
 • 2012-09-25
  Omslag: Anna Björnström Otillåten påverkan mot företag
  Legal och illegal ekonomi möts som tydligast när kriminella utpressar företagare på pengar.
  Läs mer
 • 2012-09-10
  Användningen av brottskoder Användningen av brottskoder
  En undersökning av tillämpningen av brottskoder hos registrerande myndigheter.
  Läs mer
 • 2012-07-03
  Förebygga illegal utförsel av kulturföremål
  Tillståndsansökningarna för utförsel av äldre kulturföremål tenderar att minska. Brå har studerat utförselregleringen i syfte att ge förslag för att öka ansökningarna.
  Läs mer
 • 2012-06-28
  Hatbrott 2011 (Teknisk rapport)
  Teknisk rapport för Hatbrott 2011.
  Läs mer
 • 2012-06-28
  Hatbrott 2011
  I Hatbrott 2011 redovisas uppgifter ur polisanmälningar med olika identifierade hatbrottsmotiv samt utsatthet för främlingsfientliga och homofobiska hatbrott.
  Läs mer
 • 2012-06-11
  Lekmannaövervakare inom frivården
  Brå har utvärderat frivårdens användande av lekmannaövervakare.
  Läs mer
 • 2012-05-24
  Brottslighet och trygghet i Malmö, Stockholm och Göteborg (Promemoria)
  Kartläggning av utvecklingen vad gäller brottslighet och trygghet i de tre storstäderna.
  Läs mer
 • 2012-04-24
  Omslaget till rapporten Att förebygga brott och problembeteenden i skolan (Idéskrift nr 19) Idéskrift 19. Att förebygga brott och problembeteenden i skolan
  Så kan skolor arbeta för att förebygga våld och missbruk bland elever samt få fler elever att vittna och anmäla brott.
  Läs mer
 • 2012-04-12
  Utpressning i Sverige
  På drygt tio år har de anmälda utpressningsbrotten mångdubblats. Men vad döljer sig bakom siffrorna?
  Läs mer
 • 2012-04-04
  Polisens utredningar av hedersrelaterat våld
  En studie av hur polisen arbetar med hedersrelaterade ärenden och vad i polisens arbete som skulle kunna förbättras.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Samhällstjänst
  Brå har utvärderat hur påföljden samhällstjänst fungerar samt sett över möjligheten att använda påföljden i större omfattning än vad som sker i dag.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden
  Anmälda brott 2011 och resultat från den nationella trygghetsundersökningen 2007-2011 i län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Läs mer
 • 2012-03-30
  Konstaterade fall av dödligt våld
  Antalet anmälda brott som avser fullbordade mord, dråp eller misshandel med dödlig utgång ger en överskattad bild av det faktiska antalet fall av dödligt våld.
  Läs mer
 • 2012-03-22
  Särbehandling av lagöverträdare 18–20 år
  Effekterna av frihetsberövande straff för 18–20-åringar.
  Läs mer
 • 2012-03-07
  Den framtida verksamhetsvolymen i rättskedjan
  Prognoser för verksamhetsvolymerna av ärenden in till och ut från polis, åklagare, domstol och kriminalvård under perioden 2012—2015.
  Läs mer
 • 2012-03-06
  Lokala poliser
  I Lokala poliser följer vi femton områden i Stockholms län med egna poliser.
  Läs mer
 • 2012-02-22
  NTU 2011
  NTU 2011 presenterar resultat om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2012-02-22
  Omslag till NTU 2011 - teknisk rapport NTU 2011 teknisk rapport
  De tekniska aspekterna av NTU 2011.
  Läs mer
 • 2012-02-21
  Polisens strategiska brottsförebyggande arbete
  En beskrivning av Polisens brottsförebyggande arbete och förslag på hur det kan utvecklas.
  Läs mer
 • 2012-02-07
  Strategiska brott bland unga på 00-talet
  Vissa typer av brott bland unga indikerar starkare än andra brott en fortsatt lång brottskarriär.
  Läs mer
 • 2012-01-26
  Grannsamverkan i flerfamiljshus – en guide
  En guide för dig som ska initiera och driva grannsamverkan i flerfamiljshus.
  Läs mer
 • 2011-12-15
  Bekämpning av organiserad brottslighet
  Brå:s utvärdering av den myndighetsgemensamma satsningen mot grov organiserad brottslighet.
  Läs mer
 • 2011-12-09
  Rapportomslag för Hot spots för brott i sex svenska städer Hot spots för brott i sex svenska städer
  På vissa platser sker fler brott än på andra. Därför kan man med fördel koncentrera det brottsförebyggande polisarbetet mot dessa platser.
  Läs mer
 • 2011-12-07
  Rapportomslag till Polisanmälningar rörande människohandel för sexuella ändamål åren 2008-2010 Polisanmälningar rörande människohandel för sexuella ändamål åren 2008-2010
  Brå har samlat in och bearbetat uppgifter från samtliga polisanmälningar avseende människohandel för sexuella ändamål och grovt koppleri med en målsägande som inte är född i Sverige.
  Läs mer
 • 2011-12-05
  Dokumentation från Råd för framtiden 2011
  För tolfte gången genomfördes konferensen Råd för framtiden, denna gång i Uppsala.
  Läs mer
 • 2011-11-30
  Rapportomslag Prostitution och människohandel för sexuella ändamål Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  Utvärdering av Regeringens handlingsplan för frågor rörande prostitution och människohandel för sexuella ändamål.
  Läs mer
 • 2011-11-10
  Utsatthet för brott år 2010
  Denna delrapport från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) visar bland annat att andelen personer i befolkningen som uppger att de utsatts för brott har minskat de senaste fem åren.
  Läs mer
 • 2011-11-10
  Den polisanmälda barnmisshandeln
  Antalet polisanmälda misshandelsbrott mot barn 0—6 år har följt en ökande trend de senaste decennierna.
  Läs mer
 • 2011-09-23
  Bidragsbrott och skattebrott
  Studie av  bidragsbrott mot Försäkringskassan kombinerat med skattebrott.
  Läs mer
 • 2011-09-20
  Butiksrån
  En kartläggning av butiksrånens struktur och utveckling.
  Läs mer
 • 2011-08-31
  Rapportomslag Kriminalstatistik 2010 Kriminalstatistik 2010
  En samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.
  Läs mer
 • 2011-08-24
  Rapportomslag Ungdomsvård och ungdomstjänst Ungdomsvård och ungdomstjänst
  Vilka påföljder bör ungdomar få när de begått brott?
  Läs mer
 • 2011-08-17
  Rapportomslag Storskaliga skattebrott Storskaliga skattebrott
  Metoder för att bekämpa nätverksbaserade skattebrott.
  Läs mer
 • 2011-08-09
  Villainbrott
  En analys av utvecklingen av bostadsinbrott sedan millenieskiftet.
  Läs mer
 • 2011-06-30
  Hatbrott 2010
  I Hatbrott 2010 redovisas uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
  Läs mer
 • 2011-06-29
  Rapportomslag Hatbrott 2010 Teknisk rapport Hatbrott 2010. Teknisk rapport
  Denna rapport redogör för de tekniska aspekterna av Hatbrott 2010.
  Läs mer
 • 2011-06-11
  Rapportomslag för Polisanmälda våldtäkter mot barn. Omslagsbilden föreställer trädstam i genomskärning. Polisanmälda våldtäkter mot barn
  Mellan 1995 och 2008 ökade antalet polisanmälda våldtäkter mot personer under 18 år kraftigt.
  Läs mer
 • 2011-05-19
  Rapportomslag NTU 2010 NTU 2010
  Rapporten redogör resultat om utsatthet för brott, trygghet och förtroendet för rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2011-04-28
  Rapportomslag Penningtvätt Penningtvätt
  Vad är det för typ av personer, brottslighet och misstänkta transaktioner som kontrollsystemen fångar upp?
  Läs mer
 • 2011-04-13
  Rapportomslag Det dödliga våldets utveckling Det dödliga våldets utveckling
  I denna rapport beskrivs det dödliga våldet och dess utveckling närmare under 1990- och 00-talet.
  Läs mer
 • 2011-03-17
  Rapportomslag Handläggningstider i rättskedjan Handläggningstider i rättskedjan
  Rapporten belyser regionala skillnader, förändringar i handläggningstider och ärendetillströmning över tid.
  Läs mer
 • 2011-02-22
  Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2011-2014
  Här redogörs för Rikspolisstyrelsens, Åklagarmyndighetens, Domstolsverkets och Kriminalvårdens gemensamma prognos.
  Läs mer
 • 2011-02-02
  Rapportomslag NTU 2010 Teknisk rapport NTU 2010. Teknisk rapport
  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella Trygghetsundersökningen.
  Läs mer
 • 2011-01-27
  Rapportomslag Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete
  Rapporten beskriver i fem steg hur samverkan kan gå till praktiskt.
  Läs mer
 • 2010-12-21
  Rapportomslag Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående Strukturerad riskanalys vid våld mot närstående
  En lägesbeskrivning av polisens arbete med riskanalyser.
  Läs mer
 • 2010-12-21
  Rapportomslag Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterad våld och förtryck samt våld i samkönade relationer Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
  Brå har haft uppdraget att följa och utvärdera arbetet med regeringens handlingsplan.
  Läs mer
 • 2010-12-21
  Rapportomslag Upprepad utsatthet för våld Upprepad utsatthet för våld
  Brå har studerat i första hand polisens, men även socialtjänstens, brottsofferstödjande arbete för att se hur väl de arbetar med relationsvåld.
  Läs mer
 • 2010-12-15
  ECPA 2010
  ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2010 var temat för  tävlingen Brott i hemmiljö — förverkligandet av det säkra hemmet.
  Läs mer
 • 2010-11-19
  Rapportomslag Utsatthet för brott 2009 Utsatthet för brott år 2009
  En delrapport från Nationella Trygghetsundersökningen (NTU), om allmänhetens utsatthet för brott.
  Läs mer
 • 2010-11-05
  Dokumentation från Råd för framtiden 2010
  Konferensen Råd för framtiden genomfördes i Umeå 2010. Under konferensen diskuterades bland annat kostnaderna för att inte förebygga.
  Läs mer
 • 2010-10-27
  Rapportomslag Narkotikastatistik 2009 Narkotikastatistik 2009
  Rapporten redovisar statistik över personer lagförda för narkotikabrott.
  Läs mer
 • 2010-10-19
  Rapportomslag Volontärer inom polisen Volontärer inom polisen
  Brå:s rapport om polisens volontärverksamhet.
  Läs mer
 • 2010-10-04
  Rapportomslag Trygghetsvandring - En vägledning Trygghetsvandring - en vägledning
  Skriften visar hur du går tillväga för att ordna en trygghetsvandring.
  Läs mer
 • 2010-10-04
  Rapportomslag Trygghetsvandringar - Tankar på vägen Trygghetsvandring - tankar på vägen
  En skrift till stöd för dig som ska gå med på en trygghetsvandring.
  Läs mer
 • 2010-08-30
  Rapportomslag Kriminalstatistik 2009 Kriminalstatistik 2009
  Rapporten ger en samlad redovisning av den officiella kriminalstatistiken.
  Läs mer
 • 2010-08-17
  Rapportomslag Prostitution och människohandel för sexuella ändamål Prostitution och människohandel för sexuella ändamål
  Brå:s första delrapport inom utvärderingen av regeringens handlingsplan mot prostitution och människohandel.
  Läs mer
 • 2010-06-30
  Rapportomslag Hatbrott 2009 Teknisk rapport Hatbrott 2009. Teknisk rapport
  Rapporten redogör för de tekniska aspekterna av Hatbrott 2009.
  Läs mer
 • 2010-06-23
  Rapportomslag Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse Effekter av arbetsmarknadsutbildning för intagna i fängelse
  I denna rapport har Brå undersökt hur det gått för 550 personer som deltog i arbetsmarknadsutbildning i anstalt 2006.
  Läs mer
 • 2010-06-11
  Rapportomslag Platsens betydelse för polisarbete Platsens betydelse för polisarbete
  Rapporten fokuserar på polisens möjligheter att effektivisera sitt arbete på brottsintensiva platser.
  Läs mer
 • 2010-05-26
  Rapportomslag Frivården i Sverige Frivården i Sverige
  Brå:s redovisning av regeringsuppdraget att kartlägga innehållet i frivårdspåföljder.
  Läs mer
 • 2010-05-06
  Rapportomslag Hatbrott 2009 Hatbrott 2009
  I rapporten redovisas uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen (NTU).
  Läs mer
 • 2010-04-28
  Rapportomslag Lokal organiserad brottslighet Lokal organiserad brottslighet
  Handboken svarar på frågan om hur organiserad brottslighet kan förebyggas på lokal nivå.
  Läs mer
 • 2010-04-22
  Rapportomslag Karteller och korruption Karteller och korruption
  Den offentliga sektorn kan drabbas av otillåten påverkan vid upphandling för inköp av varor och tjänster.
  Läs mer
 • 2010-04-15
  Rapportomslag Nationella Trygghetsundersökningen 2009 NTU 2009
  Den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) belyser frågeställningar om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet och brottsutsattas erfarenheter av kontakter med rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2010-03-31
  Rapportomslag Utökad frigång och återfall Utökad frigång och återfall
  Rapporten fokuserar på utökad frigång. Den innehåller också en återfallsanalys och en redovisning av brottsoffers syn på fotboja.
  Läs mer
 • 2010-03-25
  Rapportomslag Brott bland ungdomar i årskurs nio Brott bland ungdomar i årskurs nio (1995-2008)
  Läs mer
 • 2010-03-25
  Rapportomslag Skolundersökningen om brott 1995-2008 Skolundersökningen om brott 1995-2008. Teknisk rapport
  Denna rapport redogör för de metodologiska aspekterna av rapporten Brott bland ungdomar i årskurs nio (2010:6).
  Läs mer
 • 2010-02-16
  Rapportomslag Brottsoffers kontakter med rättsväsendet Brottsoffers kontakter med rättsväsendet
  En generell bild av brottsoffers situation, utifrån resultat från Nationella Trygghetsundersökningen.
  Läs mer
 • 2010-02-10
  Rapportomslag Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer - Delrapport Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
  En första utvärdering av genomförda åtgärder från regeringens handlingsplan.
  Läs mer
 • 2010-01-29
  Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2010-2013
  Gemensam rapport om framtida kapacitetsbehov. Brå har gett rättsväsendets myndigheter stöd i arbetet.
  Läs mer
 • 2010-01-26
  Rapportomslag Nationella Trygghetsundersökningen 2009 - Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2009. Teknisk rapport
  I denna rapport redogörs utförligt för de tekniska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen 2009.
  Läs mer
 • 2010-01-07
  Rapportomslag På egna meriter? På egna meriter?
  Södermanlands och Västmanlands län har fler anmälda brott än andra jämförbara län. Rapporten undersöker de möjliga orsakerna.
  Läs mer
 • 2009-12-29
  Rapportomslag 2007 års reform av utslussning i kriminalvården 2007 års reform av utslussning i kriminalvården
  Detta är Brå:s andra delrapport om hur intagna i fängelse påverkas av olika utslussningsåtgärder.
  Läs mer
 • 2009-12-22
  Rapportomslag Polisens satsning mot organiserad brottslighet Polisens satsning mot organiserad brottslighet
  En utvärdering av samtliga 43 projekt inom polisens satsning.
  Läs mer
 • 2009-12-16
  ECPA 2009
  ECPA är en europeisk tävling i brottsförebyggande arbete. År 2009 var temat för  tävlingen Brott i hemmiljö — förverkligandet av det säkra hemmet.
  Läs mer
 • 2009-12-07
  Rapportomslag Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet Tonåringars benägenhet att anmäla brott och deras förtroende för rättsväsendet
  Rapporten beskriver möjliga orsaker till att så få unga anmäler brott till polisen.
  Läs mer
 • 2009-12-01
  Rapportomslag Sysselsättning under och efter fängelsestraff Sysselsättning under och efter fängelsestraff
  Brå:s delrapport om resultatet av yrkesutbildning och sysselsättningsprogram för personer i fängelse.
  Läs mer
 • 2009-11-20
  Dokumentation från Råd för framtiden 2009
  Den brottsförebyggande konferensen Råd för framtiden hölls 2009 i Västerås stad.
  Läs mer
 • 2009-11-06
  Rapportomslag Upptäck och åtgärda otrygghet Upptäck och åtgärda otrygghet
  En kortversion av Brå:s Idéskrift 16 - Trygghetsvandringar.
  Läs mer
 • 2009-11-04
  Rapportomslag Kriminalstatistik 2008 Kriminalstatistik 2008
  Här redovisas uppgifter om bland annat antal anmälda brott och lagförda personer, för år 2008.
  Läs mer
 • 2009-10-06
  Förebyggande av våld i offentlig miljö
  Brå:s utvärdering av polisens arbetsmetoder för att minska våldsbrott.
  Läs mer
 • 2009-08-18
  Rapportomslag Hatbrott 2008 Teknisk rapport Hatbrott 2008. Teknisk rapport
  Denna rapport ger en utförlig teknisk beskrivning av undersökningen bakom rapporten Hatbrott 2008.
  Läs mer
 • 2009-07-13
  Rapportomslag Våldsam politisk extremism Våldsam politisk extremism
  En kartläggning av den våldsamma extremismen i Sverige, skriven av Brå i samarbete med Säkerhetspolisen.
  Läs mer
 • 2009-07-01
  Rapportomslag Hatbrott 2008 Hatbrott 2008
  Rapporten redovisar uppgifter om utsatthet för hatbrott utifrån målsägandeuppgifter och den Nationella trygghetsundersökningen.
  Läs mer
 • 2009-06-25
  Rapportomslag Motverka otillåten påverkan Motverka otillåten påverkan
  I denna handbok behandlas det som vi kallar otillåten påverkan: det vill säga trakasserier, hot, våld och korruption som syftar till att påverka myndighetsutövningen.
  Läs mer
 • 2009-06-17
  Misshandel mellan obekanta
  Rapporten redovisar resultat från en enkätstudie av polisens arbete och bemötande i fall av misshandel mellan obekanta.
  Läs mer
 • 2009-06-10
  Rapportomslag Otillåten påverkan mot åklagare och domare Otillåten påverkan mot åklagare och domare
  Rapporten presenterar resultat från en webbenkät om otillåten påverkan riktad till samtliga åklagare och domare i tingsrätt och länsrätt.
  Läs mer
 • 2009-05-29
  Rapportomslag Förbättrat stöd till unga brottsoffer Förbättrat stöd till unga brottsoffer
  Brå:s utvärdering av verksamheter för att stödja unga som har utsatts för brott.
  Läs mer
 • 2009-05-28
  Rapportomslag Våld mot kvinnor och män i nära relationer Våld mot kvinnor och män i nära relationer
  Rapporten belyser hur våld i nära relationer ser ut och vilken omfattning det har.
  Läs mer
 • 2009-05-20
  Orsaker till brott bland unga och metoder att motverka kriminell utveckling
  Vilka faktorer påverkar risken för brottslighet? Och vilka förklaringar kan ges till att vissa individer kan antas ha en större benägenhet att begå brott än andra?
  Läs mer
 • 2009-05-20
  Rapportomslag Kameraövervakning i Landskrona Kameraövervakning i Landskrona
  I denna rapport utvärderas ett svenskt exempel på kameraövervakning som syftar till att förebygga våld i stadsmiljö
  Läs mer
 • 2009-05-19
  Kort om kameraövervakning
  Rätt använd kan kameraövervakning förebygga brott.
  Läs mer
 • 2009-04-28
  Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2008 - Teknisk rapport Nationella trygghetsundersökningen 2008. Teknisk rapport
  Rapporten redogör för de metodologiska aspekterna av Nationella trygghetsundersökningen 2008.
  Läs mer
 • 2009-04-23
  Rapportomslag Utvärdering av Kronobergsmodellen Utvärdering av Kronobergsmodellen
  Brå har granskat polisens arbetsmetod för att minska ungdomsvåld i offentlig miljö.
  Läs mer
 • 2009-04-02
  Rapportomslag Polisens möte med organiserad brottslighet Polisens möte med organiserad brottslighet
  I denna rapport undersöks otillåten påverkan från organiserad brottslighet mot poliser och civilanställda inom polismyndigheterna.
  Läs mer
 • 2009-03-30
  Rapportomslag Effekter av anti-mobbningsprogram - Vad säger forskningen? Effekter av anti-mobbningsprogram - vad säger forskningen?
  En genomgång av olika program för att minska mobbning.
  Läs mer
 • 2009-03-26
  Rapportomslag Olika förundersökningsledare - Olika beslut Olika förundersökningsledare - olika beslut
  Brå:s tredje rapport om polisens arbete med misshandel mellan obekanta.
  Läs mer
 • 2009-03-25
  Rapportomslag Grövre våld i skolan Grövre våld i skolan
  Brå:s kartläggning av grova våldsbrott i skolan.
  Läs mer
 • 2009-03-19
  Rapportomslag Målsägandebiträde Målsägandebiträde
  Brå:s rapport om hur lagen om målsägandebiträde används idag.
  Läs mer
 • 2009-02-05
  Rapportomslag Otrygghet och segregation Otrygghet och segregation
  Rapporten belyser boendesegregationens betydelse för medborgarnas oro för brott och känsla av trygghet.
  Läs mer
 • 2009-02-02
  Rapportomslag Nationella trygghetsundersökningen 2008 Nationella trygghetsundersökningen 2008
  Rapporten presenterar resultat rörande svenska folkets utsatthet för brott, människors trygghet och förtroendet för rättsväsendet.
  Läs mer
 • 2009-01-28
  Rättsväsendets kapacitetsbehov åren 2009-2012
  Centrala prognoser för Polisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Kriminalvården.
  Läs mer
 • 2009-01-28
  Rapportomslag Idéskrift 18: Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet Idéskrift 18. Lokala åtgärder mot organiserad brottslighet
  Om hur kommuner, polisen, näringsliv och andra organisationer kan arbeta mot organiserad brottslighet på lokal nivå.  
  Läs mer
 • 2009-01-08
  Rapportomslag Misshandel av obekanta - Kan fler brott klaras upp? Misshandel mellan obekanta
  Rapporten undersöker om polisen kan förbättra sitt arbete med anmälda misshandelsbrott.
  Läs mer
 • 2008-12-31
  Våldtäkt mot personer 15 år och äldre
  Rapporten redogör för unika uppgifter om brottsutvecklingen i Sverige.
  Läs mer
 • 2008-12-31
  Rapportomslag Illegal handel med hotade djur- och växtarter Illegal handel med hotade djur- och växtarter
  Rapporten beskriver hur den illegala handeln går till, vilka motiven och gärningspersonerna är samt vilken efterfrågan som finns på hotade arter.
  Läs mer
 • 2008-12-15
  Rapportomslag Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer Polisens utredningar av våld mot kvinnor i nära relationer
  Brå:s genomgång av 600 förundersökningar från fyra polismyndigheter.
  Läs mer
 • 2008-12-12
  Rapportomslag Sexuell människohandel Sexuell människohandel
  Denna rapport riktar fokus på sexuell människohandel i Sverige med utgångspunkt i två perspektiv: tillgång och efterfrågan.
  Läs mer
 • 2008-11-21
  Rapportomslag Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007 Brottsutvecklingen i Sverige fram till år 2007
  En genomgång av den allmänna brottslighetens utveckling år 1975-2007.
  Läs mer
 • 2008-11-11
  Rapportomslag 14 projekt mot organiserad brottslighet 14 projekt mot organiserad brottslighet
  En utvärdering av Polisens särskilda satsning och olika projekt mot organiserad brottslighet.
  Läs mer
 • 2008-10-01
  Kulturarvsbrott
  En översikt av den kulturarvsbrottslighet som sker i Sverige.
  Läs mer
 • 2008-09-12
  Rapportomslag Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar Strategier mot fotbollsrelaterade ordningsstörningar
  En kunskapssammanställning om vilka strategier och metoder som finns för att minska våld i samband med fotbollsmatcher.
  Läs mer
 • 2008-09-02
  Rapportomslag Kriminalstatistik 2007 Kriminalstatistik 2007
  Den officiella kriminalstatistiken med uppgifter om bland annat antal anmälda brott och misstänkta personer.
  Läs mer
 • 2008-08-29
  Rapportomslag Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse Behandling av narkotikamissbrukare i fängelse
  Brå:s utvärdering av Kriminalvårdens satsning på särskilda behandlingsanstalter.
  Läs mer
 • 2008-08-29
  Rapportomslag 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården 2007 års reform för bättre utslussning i Kriminalvården
  Brå:s utvärdering av reformen och dess effekter.
  Läs mer
 • 2008-08-14
  Rapportomslag Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention Förbättrad utomhusbelysning och brottsprevention
  En metastudie som sammanför utvärderingar från flera länder, med syfte att ge en samlad bild av forskningsresultaten.
  Läs mer
 • 2008-07-16
  Rapportomslag Hatbrott 2007 Hatbrott 2007
  Brå:s rapport om brott med främlingsfientliga, islamofobiska,