Produktionsstatistiker

2017-05-10

Brå har beslutat att visstidsanställa två produktionsstatistiker från och med den 8 maj 2017 och tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2017.

Beslut kan överklagas hos Statens överklagandenämnd. Skrivelsen med överklagandet skall ha inkommit till Brå, Box 1386, 111 93 Stockholm, inom tre veckor räknat från den dag då information om beslutet anslogs. I Skrivelsen skall anges, dels beslutet som överklagas (2.1.1-0050/17), dels den ändring som begärs.

Enligt gällande lagstiftning ska ansökningshandlingar bevaras två år innan de kan återlämnas eller gallras.

Om Brå

Brottsförebyggande rådets (Brå) uppgift är att främja brottsförebyggande arbete genom utveckling, utvärdering, tillämpad forskning och information om det kriminalpolitiska området. Vi verkar för att brottsligheten ska minska och att tryggheten ska öka i samhället. Vi ansvarar också för Sveriges officiella kriminalstatistik. Vi är cirka 100 medarbetare som finns på Tegnérgatan i centrala Stockholm.