Två av fem återfaller i brott

2012-05-31
Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare.
Omkring 41 procent återföll i nytt lagfört brott inom tre år efter en lagföring eller frigivning. Störst risk för återfall finns bland dem som är brottsbelastade sedan tidigare. De allra mest brottsbelastade löper tio gånger högre risk att återfalla, än dem utan belastning. Det visar ny statistik över återfall i brott som Brottsförebyggande rådet (Brå) publicerar idag. Samtidigt publiceras den slutliga statistiken över lagföringar 2011.
Brå publicerar idag ny slutlig statistik över återfall i brott 2003-2005. Statistiken som redovisar återfall i registrerad brottslighet inom tre år har vidareutvecklats för att höja statistikens tillförlitlighet och relevans. För att tillhandahålla mer aktuella uppgifter publicerar Brå idag även preliminär statistik över återfall i brott inom ett år för åren 2003–2009.
 
Den slutliga statistiken visar att 41 procent av de personer som lagfördes eller frisläpptes 2005 återföll i brott inom tre år. Det finns skillnader mellan olika grupper av lagöverträdare mot bakgrund av kön, ålder och tidigare belastning. Analyser visar att personer med fyra eller fler tidigare belastningar löper mer än tio gånger högre risk att återfalla i brott inom tre år än de utan tidigare belastning. Män löper 46 procent högre risk än kvinnor att återfalla i brott.

— Återfallsmönstret är mycket stabilt över tid och resultaten överensstämmer i stort sett med tidigare utgåvor av statistik, säger Eva Lindroth, statistiker på Brå.
 

Nya sätt att redovisa återfall


I den nya återfallsstatistiken är det möjligt att se hur lång tid det tar för en lagförd person att återfalla i brott. Statistiken visar att mediantiden till första återfall i brott efter en lagföring eller ett frisläppande 2005 var sju månader och tre veckor. Risken att återfalla i brott är som störst precis efter en lagföring/frigivning, en femtedel av de som återfaller gör det redan efter två månader. I statistiken redovisas också hur många brott varje person återfallit i under de tre år de följs upp.

— Analyserna visar att det är en förhållandevis liten grupp på 10 procent, som står för en relativt stor del, 29 procent, av återfallen, säger Henrik Hellborg, statistiker på Brå.
 

Färre lagföringsbeslut 2011


År 2011 fattades 136 000 lagföringsbeslut, det är 1 procent eller 1 800 färre lagföringsbeslut jämfört med 2010. Domsluten minskade till 73 700 beslut (-1 procent) och strafföreläggande minskade till 38 500 (-3 procent), medan åtalsunderlåtelserna ökade med 1 procent till 24 100 beslut. Även om antalet lagföringsbeslut minskade under 2011, har de totalt sett ökat med 21 900 beslut (+19 procent) sett till en tioårsperiod.
 
Färre lagförda ungdomar Under 2011 minskade antalet lagföringsbeslut mest bland unga, 15-17 år. I den åldersgruppen fattades totalt 1 970 färre lagföringsbeslut (-14 procent), jämfört med året innan.

— Bland unga var minskningen av antalet lagföringar störst då det gällde snatteri, som gick ned med 28 procent, säger Charlotta Lindström, statistiker på Brå.

Ytterligare information


Charlotta Lindström 08-401 87 66 (Lagföringsstatistik).
Katja Brandberg 08-401 87 38 (Lagföringsstatistik).
Henrik Hellborg, 08-504 454 25 (Återfallsstatistik).
Eva Lindroth, 08-504 454 17 (Återfallsstatistik).

Fakta

Lagföringsbeslut
Med lagföringsbeslut menas domslut, åtalsunderlåtelse eller strafföreläggande. Åtals-underlåtelse betyder att åklagaren beslutat att inte åtala för ett brott. Vid strafföreläggande har den misstänkta personen erkänt brottet och godkänt ett strafföreläggande.

 
Återfall i brott
I återfallsstatistiken följs de personer som under ett kalenderår frigivits från anstalt, skrivits ut från sluten ungdomsvård, avslutat övervakning med fotboja eller lagförts för andra ej frihetsberövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter) genom domslut eller beslut av åklagare för återfall i nytt lagfört brott. Uppföljningstiden är tre år i den slutliga statistiken och ett år i den preliminära statistiken.