Lätt att använda statistik

2012-03-20
Statistik kan vara ett sätt att få igång och stimulera diskussionerna om den lokala situationen i kommunen.
Statistik kan vara ett sätt att få igång och stimulera diskussionerna om den lokala situationen i kommunen. Lokal statistik är lätt att hitta, inte bara på Brå. I slutet av 2011 lanserade SVT webbplatsen Brottspejl där brottsstatistik från Brå presenteras med lättillgänglig grafik och tabeller för kommun, län och riket. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade vid samma tid kommunstatistik om brottsförebyggande arbete i skriften Öppna jämförelser.
Fotografi av Camilla Falk, folkhälsosamordnare i Bollebygd.

Camilla Falk, folkhälsosamordnare

En kommun som sticker ut i Öppna Jämförelser är Bollebygd i Västra Götaland. Nationellt sett har antalet anmälda våldsbrott ökat under en tioårsperiod. Bollebygd är den enda kommunen i Sverige, enligt Öppna Jämförelser, där antalet anmälda våldsbrott sjunker.

Bollebygd är en liten och välmående kommun med få uteställen som är öppna sena kvällar och på helger. Detta skulle kunna förklara statistiken, men i Öppna Jämförelser har man tagit fram en modell som tar hänsyn till lokala förutsättningar. Bollebygd har trots detta låga siffror i Öppna Jämförelser.

Korta kontaktvägar i kommunen


I Bollebygd arbetar man brottsförebyggande men försöker hela tiden lyfta fram det hälsofrämjande perspektivet berättar Camilla Falk, kommunens folkhälsosamordnare. Sedan början av 2000-talet har arbetet blivit allt mer strukturerat. Kommunen har brottsförebyggande samverkansöverenskommelse med polisen och även avtal med hälso- och sjukvården. Det senare handlar främst om generella insatser mot alkohol och droger.

– Här i Bollebygd fokuserar vi på friskfaktorerna. Vi har byggt upp ett systematiskt arbete med avtal mellan berörda parter. Det har inneburit att det avsatts medel, funnits formella beslut och råd för frågan. Det har varit viktigt att alla aktörer är med i samarbetet, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Polis, Räddningstjänst, föreningsliv och företagare har varit delaktiga i arbetet, säger Camilla Falk.

Att kommunen är så liten, Bollebygd har ungefär 8 000 invånare, har gjort det lätt att identifiera vilka arenor som man ska verka i. Arbetet har, enligt Camilla Falk, varit hanterbart och man har tidigt kunna upptäcka problem. En skillnad från andra kommuner är att ungdomsgården drivs av Socialtjänsten, inte av Kultur och fritidsförvaltningen vilket är vanligare. Kontaktvägarna mellan skola, socialtjänst och ungdomsgården är korta, berättar Camilla Falk, det bidrar till ett bra samarbete och underlättar vid tidiga insatser.

–  I Bollebygd arbetar vi också med flera föräldrastödsprojekt, fortsätter Camilla Falk. Bland annat arbetar skolorna med programmet Effekt (som tidigare hette ÖPP). Bollebygd ingår med de andra kommunerna i Sjuhärad i projektet Samverkan kring föräldrastöd i Sjuhärad. Det är ett arbete som får ekonomiskt stöd från Folkhälsoinstitutet och som sker i samarbete med Göteborgs universitet.

Bollebygd kommun och polismyndigheten i Västra Götaland och räddningstjänsten driver också gemensamt ett projekt om nolltorerans mot skadegörelse, klotter, anlagda bränder och langning. Det är ett projekt där 110 lokala organisationer och företag deltar.

Läs mer


Att använda statistik från flera olika källor kan ge en djupare bild av ett områdes problem med brottslighet. På Brå:s hemsida finns detaljerad statistik om anmälda brott, uppklarade brott, misstänkta personer och lagförda personer. SVT:s webbplats Brottspejl, som använder delar av Brå:s statistik, är en sida där man enkelt kan jämföra olika län eller kommuner. SKL:s Öppna Jämförelser som behandlar trygghet och säkerhet kommunvis, har brottsförebyggande arbete som tema i den senaste utgåva. I spalten till höger finns länkar till de olika webbplatserna.