Utsatta områden

Statistik över anmälda brott och resultat från Nationella trygghetsundersökningen för län, kommuner och stadsdelar som omfattas av det urbana utvecklingsarbetet.

Femton stadsdelar runt om i Sverige omfattas av det urbana utvecklingsarbetet. Satsningen, som fått namnet URBAN 15, innebär att vissa statliga myndigheter, däribland Brå, ska ge ett särskilt stöd till dessa områden. Brå tar fram uppgifter om anmälda brott och upplevd trygghet på kommun- och stadsdelsnivå i de kommuner som ingår i URBAN 15. Antalet polisanmälda brott redovisas för vart och ett av de 15 områdena från och med 2008-2015. Upplevelsen av trygghet redovisas för de 15 områdena sammantaget i den nationella trygghetsundersökningen (NTU) från och med 2007 till och med 2014.

Brottsstatistik och resultat från NTU i URBAN15-områden

pil upp
pil ned

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen
Tabeller som visar andel personer utsatta för brott (2006-2013), andel som känner otrygghet och oro för brott, andel som känner förtroende för polis samt redovisning av urvalets storlek i NTU (2007-2014). Särredovisning för URBAN15-områdena, för kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt för hela landet.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott* i URBAN15-områdena
Tabeller som visar antal anmälda brott totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp, i URBAN15-områden, i kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt i hela landet. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott* i hela landet
Tabeller som visar antal anmälda brott totalt och per 100 000 invånare, efter brottstyp, i hela landet och hela landet exklusive URABAN15-områdena samt totalt i alla URBAN15-områden. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
Anmälda brott – information om bortfall
Tabeller som visar information om bortfall i statistiken över anmälda brott, efter brottstyp, i kommuner och län som omfattas av URBAN15-område samt i hela landet. Bortfall syftar på bortfall av SAMS-kod för vilken indelning i URBAN15-områden baseras på i statistiken över anmälda brott. Åren 2008-2010 redovisas efter LUA-områden.
OBS! Statistiken du söker finns inte!
Det beror på ett av följande skäl:
- Valt område finns inte detta år.
- Statistiken du söker finns inte framtagen för detta år.
- Den tabell du valt är inte uppdelad på kön och/eller ålder.
* Observera att endast de anmälda brott för vilka uppgift om delområde (SAMS-kod) finns redovisas. För mer information se ovan Anmälda brott – information om bortfall.

Anmälda brott

Anmälda brott per 100 000 invånare, år 2015. Källa: Anmälda brott/Urban15

Resultat från Nationella trygghetsundersökningen

Utsatthet för brott mot person

Andel personer utsatta för brott mot enskild person (misshandel, sexualbrott, hot, personrån, bedrägeri och trakasserier) 2006-2014, enligt NTU 2007-2015. Särredovisning för URBAN15-områdena, för län och kommuner som har ett URBAN15-område samt för riket som helhet. Källa: NTU

Utsatthet för egendomsbrott

Andel hushåll utsatta för egendomsbrott 2006-2014, enligt NTU 2007-2015. Särredovisning för  URBAN15-områdena, för län och kommuner som har ett URBAN15-område samt för riket som helhet. Källa: NTU

Otrygghet på kvällen

Andel som känner mycket eller ganska stor otrygghet vid utevistelse en sen kväll i det egna området, enligt NTU 2007-2015. Särredovisning för URBAN15-områdena, för län och kommuner som har ett URBAN15-område samt för riket som helhet. Källa: NTU

Oro för brottsligheten

Andel som i stor utsträckning känner oro för brottsligheten i samhället, enligt NTU 2007-2015. Särredovisning för URBAN15-områdena, för län och kommuner som har ett URBAN15-område samt för riket som helhet. Källa: NTU

Påverkan på livskvaliteten

Andel vars otrygghet har stor påverkan på livskvaliteten, enligt NTU 2007-2015. Särredovisning för URBAN15-områdena, för län och kommuner som har ett URBAN15-område samt för riket som helhet. Källa: NTU

Förtroende för polisen

Andel med mycket/ganska stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete, enligt NTU 2007-2015. Särredovisning för URBAN15-områdena, för län och kommuner som har ett URBAN15-område samt för riket som helhet. Källa: NTU

Om urvalet

Här presenteras statistik över anmälda brott på kommun- och stadsdelsnivå i de nio kommuner som från och med 2012 omfattas av det urbana utvecklingsarbetet (URBAN15). Därutöver presenteras resultat från Nationella trygghetsundersökningen (NTU) avseende utsatthet för brott, upplevd trygghet och förtroende för Polisen åren 2007–2014 för de aktuella områdena sammantaget.


Sidan senast uppdaterad: 2017-06-07