Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Lagföring, kriminalvård och återfall i brott - slutlig statistik

2015-05-28

Idag publiceras den slutliga officiella statistiken över antalet lagföringsbeslut (fällande domslut i tingsrätten och lagföringsbeslut hos åklagare) och intagna i kriminalvård 2014, samt återfall i brott 2008. Statistiken beskriver händelser i rättskedjans senare del och påverkas därmed av inflödet från myndigheter tidigare i rättskedjan, som polis och åklagare.

Lagföringsbeslut

Antal lagföringsbeslut, efter lagföringstyp, åren 2006-2015.

Lagföringsbeslut

 • År 2014 fattades 110 000 lagföringsbeslut, vilket är en minskning med 6 730 beslut (6 procent) jämfört med 2013. Samtliga typer av lagföringsbeslut minskade - domsluten med 6 procent (till 60 700 domslut), strafföreläggandena med 6 procent (till 32 500 beslut) och åtalsunderlåtelserna med 5 procent (till 16 800 beslut).
 • Minskningen bestod till stor del av lagföringsbeslut om misshandel (inklusive grov misshandel) och olika typer av trafikbrott. Antalet lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott minskade med 15 procent (till 6 400 beslut).
 • År 2014 fattades 21 400 lagföringsbeslut där huvudbrottet var brott mot narkotika­straff­lagen. Det är en ökning med 3 procent (jämfört med 2013), och en återhämtning till 2011 års nivåer.
 • Antalet domslut med huvudpåföljden fängelse minskade med 3 procent (318 beslut), till totalt 10 900 domslut under 2014.

Personer i anstalt

Antal personer som intagits i kriminalvårdsanstalt respektive antal personer som var inskrivna i anstalt den 1 oktober 2006–2015

Kriminalvård

 • År 2014 intogs 8 940 personer i kriminalvårdsanstalt, vilket är ungefär samma antal som 2013.
 • Antalet personer som påbörjat intensivövervakning med elektronisk kontroll under 2014 är 6 procent lägre än motsvarande antal 2013. Antalet har minskat kontinuerligt sedan 2008.

Återfall i brott

Andel personer som återfallit i brott, inom ett, två respektive tre år, av samtliga personer med en ingångshändelse 2009, totalt samt efter kön. Källa: Återfall i brott

Återfall i brott – slutlig statistik 2008

 • År 2008 återföll 40 procent i brott inom tre år från ingångshändelsen. Andelen personer som återfaller i brott minskar svagt över tid; jämfört med 2003 har andelen minskat med 2 procentenheter.
 • Andelen som återfaller i brott har minskat i nästan samtliga påföljdskategorier sedan 2003 (avser mest ingripande påföljd i ingångshändelsen). Störst minskning kan ses för dem med åtalsunderlåtelse (−9 procentenheter), men även för dem med påföljden sluten ungdomsvård och rättspsykiatrisk vård har det skett en tydlig nedgång mellan 2003 och 2008. Andelen som återfaller har minskat med 7 procentenheter i båda dessa kategorier.

För mer information


Definitioner/avgränsningar

 • Lagföringsbeslut: fällande domslut, åtalsunderlåtelse (att åklagaren beslutar att inte åtala trots att den misstänkte bedöms vara skyldig till brottet) eller godkänt strafföreläggande.

 • Ingångshändelse: Den händelse då uppföljningstiden för eventuella återfall börjar beräknas. Det kan vara då personen friges från anstalt eller skrivs ut från sluten ungdoms­vård, alternativt avslutar intensivövervakning med elektronisk kontroll (fotboja) eller andra ej frihets­berövande påföljder (t.ex. skyddstillsyn, villkorlig dom, böter, ungdomstjänst).

 • Statistiken över återfall i brott mäter återfall i nya lagförda brott, räknat från samtliga ingångshändelser ett visst kalenderår. Uppföljningstiden är tre år för den slutliga statistiken, och ett år för den preliminära.

 • Statistiken över lagföringsbeslut, intagna i kriminalvård respektive återfall i brott ska ses som underlag för vidare analys av utvecklingen på dessa områden. Statistik­tabellerna presenteras tillsammans med sammanfattande texter om hur statistiken bör läsas. Sammanfattningarna ger en beskrivande redogörelse av nivåer och förändringar, men innehåller inte någon analys av tänkbara orsaker bakom förändringarna.
Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)