Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Regionala variationer

Brottsligheten varierar med befolkningstäthet och är särskilt koncentrerad till landets större städer.

Anmälda brott i regionerna

Anmälda brott per 100 000 invånare, per region år 2015. Källa: Anmälda brott

Från den 1 januari 2015 är Polismyndigheten en myndighet indelad i sju polisregioner, i stället för tidigare 21 länspolismyndigheter. Det innebär att statistiken över anmälda brott från och med i år utgår från de nya polisregionerna. Dessa regioner sträcker sig över de gamla länspolismyndigheterna enligt nedan.

  • Region Nord: Jämtlands, Norrbottens, Västerbottens och Västernorrlands län.
  • Region Mitt: Gävleborg, Uppsala, och Västmanlands län
  • Region Stockholm: Stockholms och Gotlands län
  • Region Öst: Jönköpings, Södermanlands och Östergötlands län
  • Region Väst: Hallands och Västra Götalands län
  • Region Syd: Kalmar, Blekinge, Kronobergs och Skåne län.
  • Region Bergslagen Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

I relation till folkmängden anmäls flest brott i storstadsregionerna. I relation till folkmängden anmäldes flest brott i polisregion Stockholm. Under 2015
anmäldes 21 100 brott per 100 000 invånare i polisregion Stockholm. Lägst antal brott per 100 000 invånare anmäldes i polisregion Nord, där 11 000 brott anmäldes.

De 15 största kommunerna

Anmälda brott per 100 000 invånare i kommunerna med störst befolkning, år 2015. Källa: Anmälda brott

Vid kommunvisa jämförelser finns storstäderna Stockholm, Malmö och Göteborg bland de kommuner som redovisar högst antal anmälda brott per 100 000 invånare. Men även kommuner med hög genomströmning av människor som inte är bofasta i kommunen, till exempel Sigtuna (internationell flygplats) och Helsingborg (färjetrafik), uppvisar ett högt antal anmälda brott per 100 000 invånare i befolkningen. I storstäderna redovisa av samma skäl det högsta antalet anmälda brott i stadskärnorna, som stadsdelen Norrmalm i Stockholm och Centrum i Göteborg respektive Malmö.

Utsatthet för brott i regionerna

Utsatthet för brott mot enskild person år 2014 (andel i procent av befolkningen för respektive polisregion) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2014 (andel i procent av hushållen för respektive polisregion).¹ Källa: NTU

¹). De regionala siffrorna grundar sig på relativt små urval, vilket innebär att precisionen i punktskattningarna inte är lika säkra som de är på nationell nivå. Detta gör att resultaten för ett enskilt år bör tolkas med försiktighet.

Utsatthet för brott

I kategorin brott mot enskild person ingår brottstyperna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier. Sammantaget uppger 11,3 procent av befolkningen (16–79 år) att de blev utsatta för något eller några av dessa brott under 2014. Det är en minskning jämfört med förra året (2013 var andelen 12,7 %) men en återgång till ungefär samma nivå som uppmättes 2012. De polisregioner som sett över tid tycks ha en mindre andel utsatta jämfört med riket i stort är region Bergslagen och region Nord. Andelen utsatta i region Mitt har återgått till att vara lägre än i riket i stort efter att ha legat över rikssnittet vid förra årets mätning. Polisregion Stockholm tycks ha en större andel utsatta och har sedan 2005 legat över rikssnittet. Dalarnas, Gävleborgs, Norrbottens, Värmlands och Västerbottens län har alla haft en mindre andel utsatta än riket i stort. De län som alla år har haft en större andel utsatta än riket i stort är Skåne och Stockholms län.

Utsatthet för brott i länen

Utsatthet för brott mot enskild person år 2014 (andel i procent av befolkningen för respektive län) samt utsatthet för egendomsbrott bland hushåll år 2014 (andel i procent av hushållen för respektive län).¹ Källa: NTU

¹). De regionala siffrorna grundar sig på relativt små urval, vilket innebär att precisionen i punktskattningarna inte är lika säkra som de är på nationell nivå. Detta gör att resultaten för ett enskilt år bör tolkas med försiktighet.

Brottskategorin egendomsbrott mot hushåll omfattas i NTU av brottstyperna bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från fordon och cykelstöld. Andelen utsatta var 9,1 procent under 2014 vilket är en minskning jämfört med 2013 (då andelen utsatta var 9,7 %) och den övergripande trenden är att andelen som utsätts för egendomsbrott har sjunkit sedan 2006 (då andelen utsatta var 12,6 %). Minskningen består framför allt av en sjunkande andel utsatta för stöld ur eller från fordon. Andelen utsatta i polisregion Nord har legat under riksgenomsnittet sedan första mätningen 2006, och utsattheten i polisregion Bergslagen har legat under riksgenomsnittet sedan 2008. Polisregion Stockholm har återgått till att ha en mindre andel utsatta för egendomsbrott än riket i stort (likt tidigare år), medan polisregion Väst har gått från att ha legat under rikssnittet till att i år placera sig strax ovanför. Syd har legat över genomsnittet i riket varje år sedan 2006. Ser man till utsattheten i länen så har Jönköpings, Gotlands, Blekinge, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län haft en mindre andel utsatta än riksgenomsnittet under hela perioden. Även andelen utsatta i Dalarnas, Värmlands och Västerbottens län har varit lägre än i riket i genomsnitt, utom några enstaka år. I Skåne och Örebro län har andelen utsatta hushåll varit högre än genomsnittet i riket sedan mätningarna började, och i Uppsala län har andelen varit högre än riksgenomsnittet de flesta åren.

Regionala resultat av NTU 2006-2015


Sidan senast uppdaterad: 2016-04-05

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå