Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Narkotikabrott

Under 2015 anmäldes omkring 94 000 brott mot narkotikastrafflagen. Det senaste årtiondet har antalet anmälningar ökat med 41 procent.

Anmälda narkotikabrott

Antal anmälda narkotikabrott 2006–2015. Källa: Anmälda brott

År 2015 minskade antalet anmälda brott mot narkotikastrafflagen med 1 procent till 94 000 brott. Narkotikabrotten tillhör de brottskategorier där antalet anmälda brott i huvudsak är ett resultat av polisens spanings- och ingripandeverksamhet. Under 2000- talet har polisens insatser på området skärpts, vilket har gett utslag i statistiken. De anmälda narkotikabrotten ökade stadigt fram till 2013, för att därefter minska. Den senaste tioårsperioden har narkotikabrotten ökat med 41 procent.

Uppklarade narkotikabrott

Personuppklaringsprocenten² för narkotikabrott, 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

År 2015 handlades¹ 95 700 narkotikabrott (1 – 3 § narkotikastrafflagen), jämfört med 2014 har handlagda narkotikabrott minskat med 1 400 brott (−1 %). En utredning bedrevs för 96 procent (92 100 brott) av de handlagda brotten, medan 4 procent (3 550 brott) direktavskrevs. Fördelningen mellan utredda och direktavskrivna brott var densamma 2014. Av de handlagda narkotikabrotten förundersökningsbegränsades 9 procent (8 680 brott), vilket motsvarar en ökning med 1 procentenhet jämfört med 2014. Av dem förundersökningsbegränsades nästan samtliga (8 660 brott) efter att en utredning bedrivits.

Totalt personuppklarades² 50 700 narkotikabrott 2015 . I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocent på 61 procent, vilket är en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2014. De personuppklarade brotten i relation till samtliga handlagda narkotikabrott ger detta år en personuppklaringsprocent på 53 procent, vilket motsvarar en ökning med 2 procentenheter jämfört med 2014. Jämfört med för tio år sedan har personuppklaringsprocenten minskat med 14 procentenheter.

Av de handlagda narkotikabrotten hade 92 procent (87 800 brott) minst en skäligen misstänkt person registrerad för brottet, vilket är en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Narkotikabrott uppdagas oftast genom polisens spaningsarbete, och i de flesta fall har man därför en utpekad gärningsperson redan vid polisanmälan. Andelen personuppklarade narkotikabrott av brotten med minst en skäligen misstänkt person uppgick till 58 procent, det är 1 procentenhet högre än 2014.

Misstänkta för narkotikabrott

Antal personer misstänkta för brott mot narkotikastrafflagen 2006–2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta personer

I likhet med trafikbrotten påverkas antalet misstänkta för narkotikabrott påtagligt av graden av insatser från polisen, tullen och andra rättsvårdande myndigheter. Under 2000-talet har polisens insatser på området intensifierats, vilket har gett utslag för såväl antalet anmälda och uppklarade brott som för antalet misstänkta personer. År 2015 registrerades 28 500 personer som misstänkta för narkotikabrott, vilket jämfört med 2014 innebär en ökning med 361 personer, eller 1 procent. Jämfört med 2006 har antalet misstänkta för narkotikabrott ökat med 42 procent.

Lagförda för narkotikabrott

Antal lagföringsbeslut med brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott, 2006–2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

År 2015 fattades 21 400 lagföringsbeslut³ för brott mot narkotikastrafflagen som huvudbrott. Det innebär att antalet lagföringsbeslut är ungefär lika många som föregående år, med en svag minskning av 59 beslut eller mindre än 0,5 procent. Jämfört med 2014 var antalet narkotikabrott av normalgraden (1 §) och ringa narkotikabrott (2 §) sammantaget oförändrat (en minskning med 60 beslut). 9 Även antalet lagföringsbeslut avseende grova narkotikabrott som huvudbrott (3 §) låg kvar på samma nivå som 2014. Jämfört med 2006 har antalet lagföringsbeslut avseende narkotikabrott ökat med 53 procent, eller 7 440 beslut. Uppgången över tid rör framför allt ringa narkotikabrott, som mellan 2006-2014 ökade med 6 860 beslut, eller 62 procent. Narkotikabrott är ett typiskt så kallat spaningsbrott, och utvecklingen av antalet lagföringsbeslut kan för denna brottstyp till stor del förklaras av förändringar i framför allt polisens resurser och prioriteringar.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats. Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år.

Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott. För narkotikabrotten är skillnaden mellan de handlagda och anmälda brotten 2014 förhållandevis stor (+ 1 730 handlagda brott, eller 1,8 %) och det är därför inte relevant att jämföra nivån på personuppklaringsprocenten för de handlagda brotten med 2013. Enligt den tidigare definitionen uppgår personuppklaringsprocenten 2014 till 52 procent, och förändringen jämfört med 2013 till +1 procentenheter.

³) Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, exempelvis strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse. Ett lagföringsbeslut kan omfatta flera brott.

Fakta

  • 94 000 anmälda brott mot narkotikastrafflagen (2015)
  • 28 500 misstänktes för narkotikabrott (2015)
  • 87 procent av de misstänks för narkotikabrott är män (2015)
  • 53 procent = personuppklaringsprocenten för narkotikabrott (2015)
  • 2 procent av lagföringarna gällde grovt narkotikabrott (2009)

Sidan senast uppdaterad: 2016-06-21

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå