Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Bilbrott

0,5 procent av hushållen som har bil uppger att de utsatts för bilstöld under 2015. Under 2016 anmäldes 12 200 biltillgrepp (bilstöld). Under de senaste tio åren har bilstölderna minskat med 62 procent.

Andel som utsatts för bilbrott

Andelen hushåll utsatta för stöld ur/från fordon samt bilstöld år 2006–2015, i procent (bilstöd redovisas bland hushåll som ägde bil under respektive år). Källa: NTU

I den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) uppger 0,5 procent av alla hushåll som ägde en bil under 2015 att de utsattes för bilstöld, vilket motsvarar cirka 17 000 hushåll i Sverige. Det är en ökning jämfört med 2014, då 0,2 procent av hushållen som ägde en bil blev utsatta. Sedan undersökningen inleddes 2006 har det dock nästan skett en halvering av andelen utsatta hushåll (från 0,9 % 2006 till 0,5 % 2015). Vad beträffar andelen hushåll som utsatts för stöld ur eller från fordon uppgår den till 2,4 procent 2015, vilket motsvarar cirka 100 000 hushåll i Sverige. Det är en minskning jämfört med 2014, då 2,6 procent av hushållen blev utsatta. Under 2006–2010 minskade andelen hushåll som utsatts för stöld ur eller från fordon kraftigt (från 5,0 till 2,8 %) och har därefter fortsatt att minska, dock inte lika kraftigt.

Olika gruppers utsatthet för fordonsrelaterade brott

Personer som bor i flerfamiljshus är utsatta för bilstöld i ungefär samma utsträckning som boende i småhus (0,6 jämfört med 0,5 %). Även när det gäller utsatthet för stöld ur eller från fordon är boende i flerfamiljshus utsatta i ungefär samma utsträckning som boende i småhus (2,4 jämfört med 2,3 %).

Ensamstående, både med och utan barn, utsattes för bilstöld i större utsträckning (1,1 respektive 0,9 %) än sammanboende med eller utan barn (0,3 % i båda grupperna). När det gäller stöld ur eller från fordon är ensamstående personer med barn (1,5 %) mindre utsatta än ensamstående personer utan barn (2,4 %) och sammanboende med eller utan barn (2,8 respektive 2,3 %). Tidigare år har dock ensamstående med barn varit utsatta i högre grad än ensamstående utan barn.

Utsatthet för fordonsrelaterade brott varierar efter boendeort. Hushåll i storstadsregioner är utsatta för bilstöld i något större utsträckning än hushåll i andra större städer samt i mindre städer eller på landsbygden (0,8 % jämfört med 0,5 respektive 0,4 %). Även när det gäller stöld ur eller från fordon är hushåll i storstadsregionerna utsatta i större utsträckning (3,2 %) än hushåll i andra större städer (1,7 %) och hushåll i småstäder eller på landsbygden (2,1 %).

Omständigheter kring fordonsrelaterade brott

Den vanligaste geografiska platsen för fordonsrelaterade brott uppges vara det egna bostadsområdet; mellan 53 och 56 procent av brotten uppges ha skett där. På frågan om vilken typ av fordon det rörde sig om vid stöld ur eller från fordon, svarar de utsatta i de flesta fall (79 %) att det handlar om bil. Fordon som i betydligt mindre utsträckning blir föremål för sådan stöld är till exempel mopeder och motorcyklar.

Bilbrottsligheten har minskat stadigt sedan 1990-talet då bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd som gör det svårt att tjuvkoppla bilen.

Stölder ur och från fordon har minskat sedan slutet av 90-talet. Det är troligt att en del av minskningen är en bieffekt av utvecklingen av bilstöld, eftersom brotten ofta begås vid ett och samma tillfälle. Nytillverkade bilar har också inbyggd bilstereo, vilket omöjliggör att sådana stjäls, något som var en relativt vanlig typ av stöld ur fordon tidigare.

Anmälda bilbrott

Antal anmälda stölder ur eller från motordrivet fordon samt biltillgrepp (bilstölder) under åren 2007–2016. Källa: Anmälda brott

Anmälda brott

År 2016 anmäldes totalt 63 500 bilbrott, fördelat på brottstyperna biltillgrepp (12 200 brott) samt stöld ur och från motorfordon (51 300 brott). Jämfört med 2015 har antalet anmälda bilbrott minskat med 6 procent.

Tittar man på de två brottstyperna var för sig, minskade de anmälda biltillgreppen med 8 procent, och stölderna ur och från motorfordon minskade med 5 procent. Även jämfört med 2007 har bägge brottstyperna minskat – biltillgreppen med 62 procent och stölderna ur och från motorfordon med 46 procent.

Uppklarade bilbrott

Personuppklaringsprocenten² för biltillgrepp och stöld ur eller från motordrivet fordon.Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2015 handlades¹ 13 400 biltillgrepp, vilket är en minskning med 1 120 brott (−8 %) jämfört med 2014. För 35 procent (4 660 brott) av de handlagda biltillgreppen bedrevs en utredning och 65 procent (8 700 brott) direktavskrevs, fördelningen är oförändrad från föregående år. Av de handlagda biltillgreppen förundersökningsbegränsades 2 procent (298 brott), varav nästan samtliga (287 brott) efter att utredning inletts.

Andelen förundersökningsbegränsade biltillgrepp är på samma nivå som föregående år. Av de handlagda biltillgreppen detta år personuppklarades 700 brott. Relaterat till de utredda biltillgreppen så ger det 2015 en lagföringsprocent² på 16 procent, det är en ökning med 1 procentenhet jämfört med föregående år.

För 14 procent (1 900 brott) av de handlagda biltillgreppen 2015 fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt, det är 1 procentenhet högre jämfört med föregående år. Andelen personuppklarade biltillgrepp av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 37 procent, det är 1 procentenhet lägre jämfört med 2014.

Under 2015 handlades 54 400 brott som avsåg stöld ur och från motorfordon, vilket är 1 910 brott (+4 %) fler än föregående år. Av dessa bedrevs en utredning för 12 procent (6 630 brott) och 88 procent (47 700 brott) direktavskrevs. Jämfört med 2014 har andelen utredda brott ökat och direktavskrivna brott minskat med 1 procentenhet vardera. År 2015 förundersökningsbegränsades 1 procent (289 brott) av stölderna ur och från motordrivet fordon, vilket är samma nivå jämfört med 2014.

Av de brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon som handlades personuppklarades² 870 brott. I relation till de utredda brotten ger det en lagföringsprocenten på 14 procent 2015, en ökning med 2 procentenheter jämfört med föregående år. Personuppklaringsprocenten, som redovisar andelen personuppklarade brott i relation till samtliga handlagda brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon, uppgick detta år till 2 procent, vilket är samma nivå som föregående år och som för tio år sedan.

För 3 procent av brotten (1 870 brott) gällande stöld ur och från motordrivet fordon fanns det minst en person registrerad som skäligen misstänkt för brottet, det är samma nivå som föregående år. Andelen personuppklarade brott gällande stöld ur och från motordrivet fordon av brotten med minst en misstänkt person uppgick till 47 procent det motsvarar en ökning med 4 procentenheter jämfört med 2014.

Misstänkta för bilbrott

Antal personer misstänkta för biltillgrepp (bilstölder) samt stöld ur eller från motordrivet fordon, åren 2006-2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta

Antalet misstänkta för biltillgrepp var 989 personer 2015, vilket är 32 personer färre än 2014, en minskning med 3 procent. Sedan 2006 har antalet minskat med 64 procent. Antalet misstänkta för stöld ur och från motordrivet fordon ökade med 17 personer (+2 %) jämfört med 2014. Dessförinnan hade antalet misstänkta kontinuerligt minskat från 2006 till 2014. Under den senaste tioårsperioden har antalet minskat med 59 procent. Den generella nedåtgående trenden för antalet misstänkta för bilbrott motsvaras av en nedgång i såväl antalet anmälda biltillgrepp som antalet anmälda fall av stöld ur och från motordrivet fordon.

Lagförda för bilbrott

Antal lagföringsbeslut med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott, inklusive grovt tillgrepp av fortskaffningsmedel, år 2006 – 2015. Källa: Personer lagförda för brott

Lagförda

En kontinuerlig nedgång över tid kan konstateras i antalet lagföringsbeslut gällande tillgrepp av fortskaffningsmedel. Antalet lagföringar med tillgrepp av fortskaffningsmedel som huvudbrott uppgick till 315 beslut under 2015. Jämfört med föregående år har antalet lagföringsbeslut för tillgrepp av fortskaffningsmedel minskat med 18 beslut, eller 5 procent. Årets nedgång är en fortsättning på den nedåtgående trend som har pågått under de senaste tio åren. Jämfört med 2006 har antalet lagföringsbeslut minskat med 880 beslut, eller 74 procent. Även för denna brottskategori märks dock en avmattning i nedgångstakten under de senaste två åren jämfört med tidigare under tioårsperioden.

De vanligaste påföljderna för tillgrepp av fortskaffningsmedel var fängelse, skyddstillsyn, villkorlig dom eller ungdomstjänst.

Färre bilstölder bland unga

Omkring en procent av de tillfrågade i skolundersökningen Brott bland ungdomar i årskurs niolänk till annan webbplats uppger att de stulit en bil, en minskning från de 2,7 procent som uppgav att de stulit en bil i den första undersökningen 1995. Att antalet bilstölder som begås av unga har minskat bekräftas också av att bilstöld inte längre är den brottstyp som bäst indikerar en fortsatt brottskarriär hos unga lagöverträdare.


¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.

²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

  • Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
    under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

  • Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

³) Statistiken över lagförda personer redovisar antalet lagföringsbeslut som fattats under året. Med lagföringsbeslut avses fällande dom i tingsrätt eller beslut av åklagare, såsom strafföreläggande eller åtalsunderlåtelse, under ett kalenderår. En och samma person kan lagföras på olika sätt och vid flera tillfällen under ett år. Ett lagföringsbeslut kan innehålla beslut om flera brott och flera påföljder.

Fakta

  • 51 300 stölder ur och från motordrivet fordon polisanmäldes (2016)
  • 12 200 biltillgrepp (bilstölder) polisanmäldes — varav omkring 2 500 var försök (2016)
  • 700 biltillgreppsbrott personuppklarades (2015)
  • 5 procent = personuppklaringsprocenten² för bilbrott (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2017-04-07

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå