Logotyp med texten Brå

Webbkarta  |  Press  |  Kontakta oss  |  English

Barnmisshandel

Under 2015 anmäldes 4 070 misshandelsbrott mot barn i åldern 0—6 år och 10 400 misshandelsbrott mot barn i åldern 7—14 år. Det är svårt att ta reda på den egentliga omfattningen av barnmisshandel eftersom våldet ofta inte polisanmäls när det gäller små barn.

Anmälda brott

Antal anmälda misshandelsbrott mot barn 2006–2015 Källa: Anmälda brott

År 2015 anmäldes sammantaget 20 800 misshandelsbrott mot barn . Det motsvarar 25 procent av alla anmälda misshandelsbrott. Av dessa riktades 7 810 (37 %) mot flickor och 13 000 (63 %) mot pojkar.

Totalt sett ökade antalet anmälda misshandelsbrott mot barn (0–17 år) med 9 procent mellan 2014 och 2015. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 0–17 år ökat med 3 650 (+21 %). Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 0–6 år ökade under 2015 med 7 procent till 4 070 anmälda brott. Även antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldern 7–14 år ökade, till 10 400 brott, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år.

Misshandelsbrotten mot barn i åldern 7–14 år anmäls i hög grad av skolan, vilket slår igenom i statistiken på så sätt att färre brott anmäls under sommaren än under terminerna. Misshandelsbrott mot barn i åldern 15 – 17 år ökade med 18 procent sedan föregående år och uppgick till 6 380 anmälda brott 2015. Sedan 2008 har antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 15 – 17 år minskat med 5 procent, med en lägsta nivå 2014 med 5 430 anmälda brott.

Uppklarade misshandelsbrott mot barn

Personuppklaringsprocenten² för misshandel mot barn 0-6 år, samt 7-14 år, 2006–2015. Källa: Handlagda brott

Handlagda brott

Under 2015 handlades¹ 4 045 misshandelsbrott mot barn 0-6 år, samt  10 381 misshandelsbrott mot barn 7–14 år. En utredning inleddes för 92 procent (3 724) av misshandelsbrotten mot barn 0-6 år, medan samma siffra för barn 7–14 år var 75 procent (7 815). Omkring 8 procent (321), av misshandelsbrotten mot barn 0–6 år direktavskrevs, samma siffra för åldersgruppen 7-14 var 25 procent (2 566). Ytterst få av de handlagda misshandelsbrotten mot barn förundersökningsbegränsades.

Personuppklaringsprocenten² var 7 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 10 procent för misshandel mot barn 7–14 år. Lagföringsprocenten² var 7 procent för misshandel mot barn 0–6 år, medan den var 13 procent för misshandel mot barn 7–14 år.

Misstänkta för misshandel mot barn

Antal personer misstänkta misshandel mot barn 0-6 år samt 7-14 år, åren 2006-2015. Källa: Misstänkta personer

Misstänkta personer

En stor del av ökningen i de anmälda brotten mot barn 7–14 år beror på anmälningar (bland annat från skolan) om våld mellan jämnåriga. Så hur många av de misstänkta är då själva unga? Statistiken över misstänkta personer visar att närmare 18 procent av de som misstänks för misshandel mot denna åldersgrupp är i åldern 15–20 år (2015). Men då är det viktigt att komma i håg att den siffran endast omfattar misstänkta personer över 15 år. Ett mycket stort antal brott mot barn 7–14 år syns alltså inte i statistiken över misstänkta personer eftersom gärningspersonen i många fall inte fyllt femton och därmed inte är straffmyndig.

Av de misstänkta för misshandel mot små barn är andelen kvinnor relativ hög jämfört med andra brott, över 40 procent av de misstänkta för misshandel mot barn 0 – 6 år är kvinnor (2015). Det är ofta en förälder eller styvförälder som anmälts som misstänkt.

Stort mörkertal

Statistiken visar att bara en mindre del av alla misshandelsbrott mot barn anmäls – trots att vissa yrkesgrupper blivit skyldiga att anmäla misstänkta fall av barnmisshandel. Vi kan inte heller förlita oss på brottsofferundersökningar eftersom barn yngre än 15 år inte intervjuas.

Den polisanmälda misshandeln av barn 0–6 år har ökat ända sedan senare delen av 1980-talet. Den allra största delen av ökningen under 00-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos tre viktiga grupper: föräldrar, personal på förskola och skola samt socialtjänsten.

Var sker våldet?

I Brås skolundersökninglänk till annan webbplats (2013) har ungdomar i årskurs nio som råkat ut för våld eller hot svara på var den senaste händelsen inträffade. En relativt stor andel av våldet uppges ha inträffat i skolan eller på skolgården (drygt 45 procent). Den andra dominerande kategorin är "någon annanstans", t.ex. på gatan, disco, fritidsgård etc. (knappt 30 procent). Cirka 5 procent av dem som utsatts angav att det skedde på kommunikationsmedel (på buss, tåg, tunnelbana eller spårvagn respektive på hållplats eller station). En del våld utspelar sig i bostaden. Cirka 16 procent av dem som råkat ut för lindrigare våld att den senaste våldshändelsen skedde i den egna bostaden och 5 procent att den ägde rum hemma hos någon annan.

Minskning i det polisanmälda våldets grovhet

Brås kartläggning Den polisanmälda barnmisshandelnlänk till annan webbplats (2011) visar att andelen misshandelsanmälningar som beskriver någon form av fysisk skada hos offret har minskat jämfört med 1990-talet. För samtliga anmälargrupper förutom läkarna krävs mindre grovt våld jämfört med tidigare för att en polisanmälan ska bedömas som befogad. Förändringen är särskilt tydlig bland de fall som anmälts av förskola/skola, där andelen anmälningar som beskriver någon form av fysisk skada har minskat från 73 procent under 1990-talet till 28 procent år 2009.

¹) I statistiken över handlagda brott redovisas anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet fattat ett beslut om brottet.
²) Personuppklaring innebär att en misstänkt person har bundits vid brottet genom att åtal har väckts, strafföreläggande har utfärdats eller åtalsunderlåtelse har meddelats.

Personuppklaringsprocenten redovisar antalet brott som personuppklarats
under ett år i procent av antalet handlagda brott under samma år. Från och med 2014 redovisas en justerad personuppklaringsprocent. Måttet är i princip konstruerat på samma sätt som tidigare, men med den skillnaden att det beräknas på samtliga handlagda brott istället för på samtliga anmälda brott.

Lagföringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott, under samma period.

Fakta

  • 20 800 anmälda fall av misshandel mot barn i åldern 0–17 år (2015)
  • 10 400 anmälda fall av misshandel mot barn 7–14 år (2015)
  • 4 070 anmälda fall av misshandel mot barn 0–6 år (2015)

Sidan senast uppdaterad: 2016-04-22

Tipsa en kompis (öppnas i nytt fönster)

Statistik från Brå